Landelijke initiatieven

Landelijk is de discussie geagendeerd over een verbeterde aansluiting tussen het de masteropleiding psychologie aan de universiteiten in Nederland en de opleiding tot GZ-psycholoog zoals die uitgevoerd worden door de zes regionale opleidingsinstellingen. Aanleiding voor deze discussie is enerzijds de grote vraag naar GZ-psychologen op de arbeidsmarkt en een daaruit voortkomende verhoogde behoefte aan opleidingsplaatsen. Anderzijds het oplopende stuwmeer tot 4000 a 5000 basispsychologen die na een eenjarige master al werkzaam zijn in de GGZ, wat onwenselijk is. Er lopen op dit moment drie initiatieven:

De 3-jarige master. Uitgewerkt door het Convent van hoogleraren Klinische Psychologie. Dit plan behelst de contouren van een in de universiteit geïntegreerde opleiding tot GZ-psycholoog. Idee is te komen tot een 3-jarige universitaire master met stage in het 2deen 3de jaar waarvoor de praktijkinstellingen de selectie doen.

De extended master psychologie. 2 + 1 model. Een initiatief van de decanen sociale wetenschappen. Dit plan richt zich op versterking van de keten van master-basisberoep-specialisme.  Een tweejarig klinisch mastercurriculum zou moeten voorzien in betere doorstroom en aansluiting.

Opleidingsraad. Ontstaan vanuit een invitational conference bij het ministerie van VWS. Het behelst een selectieve master met doorstroom naar de GZ-opleiding, geïntegreerd traject master-GZ-KP/KNP, verhoogde opleidingscapaciteit voor de GZ-opleiding en ruimere vrijstellingen voor de GZ-opleiding.

Genoemde initiatieven gaan er allemaal vanuit dat er of door het ministerie van OC en W of het ministerie van VWS forse extra middelen beschikbaar worden gesteld om langere masters te verzorgen of meer opleidingsplaatsen bij praktijkinstellingen te subsidiëren. Het is op dit moment onduidelijk hoe de initiatieven zich zullen ontwikkelen en of er ook echt extra middelen gaan komen. RINO Zuid draagt naast deze initiatieven bij met een schakelprogramma.

Schakelprogramma

We ontwikkelen een schakelprogramma waarmee masterpsychologen actief voorbereid worden op de opleiding tot GZ-psycholoog. Voor talentvolle masterpsychologen wordt hiermee de wachttijd tussen master en GZ-opleiding verkort. Het schakelprogramma wordt onder verantwoordelijkheid van de Hoofdopleider GZ ontwikkeld en uitgevoerd. Er wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij landelijke initiatieven op dit gebied. Het schakelprogramma inclusief de vakgerichte modules worden uitgevoerd door RINO Zuid en leiden bij toelating tot de GZ-opleiding tot vrijstellingen, wat weer kan leiden tot lagere opleidingskosten en/of een verkorte opleidingstijd in de GZ-opleiding. E.e.a. binnen de recent verruimde vrijstellingsmogelijkheden van maximaal 25%. Het programma is vanzelfsprekend blended, met een grote component e-learning, een aantal ontmoetingen (zowel fysiek als digitaal) en is certificerend.

Het schakelprogramma richt zich op:

  • het aanleren en onderhouden van het wetenschappelijk denken en handelen. Zoals het zoeken en gebruiken van praktijkrelevante wetenschappelijke literatuur, kennisnemen van de laatste wetenschappelijke inzichten, methodieken en behandelvormen, gebruik van wetenschappelijke instrumenten.  
  • de professionele attitude. Kennis en vaardigheden van een beginnend beroepsuitoefenaar in de praktijk. Zoals gesprekvoering, common factors, organisatie en omgevingssensitiviteit, presentatietechniek, consultatievaardigheden, samenwerking.
  • Enkele vakgerichte modules. Gericht op specifieke behandelingsmethodieken (bijv. cognitieve gedragstherapie, EMDR) en methodische diagnostiek.

Voor wie?

Het schakelprogramma is toegankelijk voor masterpsychologen die in het masterjaar voorgedragen worden door de universiteiten, in nauwe samenspraak met de praktijkopleidingsinstellingen. Bij een voordracht door een universiteit toetsen praktijkinstellingen de voorgedragen studenten en biedt hen na de masteropleiding een betaalde werkervaringsplaats/ arbeidsovereenkomst aan als masterpsycholoog. Het schakelprogramma is ook toegankelijk voor masterpsychologen die reeds een aanstelling als basispsycholoog hebben bij een praktijkopleidingsinstelling. Zij worden voorgedragen door de desbetreffende praktijkinstelling.

Voordelen voor deelnemer, universiteit en praktijkopleider

Praktijkinstellingen kunnen putten uit een pool van beter voorbereide masterstudenten voor de GZ-opleidingsplaatsen hiernaast  kunnen zij talentvolle masterstudenten aan zich binden. Toekomstig deelnemers krijgen de kans om zich hiermee beter voor te bereiden op een GZ-opleidingsplaats en versterken hun positie op een arbeidsmarkt. De universiteiten kunnen hun studenten een concreet, arbeidsmarkt- en ontwikkelingsgericht vervolg bieden. De wachttijd tussen master en GZ wordt verkort en zinvol ingevuld. Wachttijd wordt leertijd.