RINO Zuid is verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe met uw gegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
RINO Zuid verwerkt persoonsgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens die wij van u ontvangen wanneer u zich inschrijft voor een opleiding, nascholingsmodule, seminar, of wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Ook wanneer u op een andere wijze aan ons verbonden bent, bijvoorbeeld doordat u als docent, praktijkopleider, begeleider of supervisor bij ons actief bent, verwerken wij reguliere persoonsgegevens.

Wij verwerken onder meer uw naam en adresgegevens en overige contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers. Dit zijn gegevens die u aan ons verstrekt.

Van opleidingsdeelnemers verwerken wij tevens gegevens, met betrekking tot en noodzakelijk voor, de opleiding waarvoor met u een opleidingsovereenkomst is gesloten. Hieronder vallen betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding of module en alle overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verwerkt RINO Zuid bijzondere persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, gemaakte opdrachten, de voortgang van de opleiding, uw professionele ontwikkeling en bovendien of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Van docenten die aan ons verbonden zijn verwerken we naast de reguliere persoonsgegevens de noodzakelijke gegevens voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht en de financiële vergoeding voor deze diensten.

Voor docenten in loondienst en medewerkers van RINO Zuid wordt bovendien het BSN-nummer, als wettelijke verplichting, geregistreerd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RINO Zuid verwerkt de persoonsgegevens van deelnemers voor de uitvoering van de gekozen opleiding of module en de registratie en administratieve afhandeling hiervan. De grondslag hiervoor ligt in de opleidingsovereenkomst of inschrijving. In deze context worden ook de gegevens van praktijkopleiders, begeleiders en supervisoren verwerkt

De persoonsgegevens van docenten verwerken we om uitvoering te geven aan de overeenkomst van opdracht dan wel arbeidsovereenkomst. Naast deze overeenkomst vormen ook hier wettelijke verplichtingen de grondslag.

Van alumni en andere geïnteresseerden verwerken wij persoonlijke gegevens met als doel hen te kunnen berichten over ontwikkelingen in het vakgebied, nieuwe opleidingen of doelgroep specifieke informatie. Gegevens van online bezoekers gebruiken we om onze website te analyseren en onze online dienstverlening te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming
RINO Zuid neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een menselijk oordeel tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RINO Zuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens van deelnemers, praktijkopleiders en alumni bewaren wij tot 15 jaar na de laatste opleidingsactiviteit. Persoonsgegevens van docenten en medewerkers bewaren we tot zeven jaar na einddatum van de overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
RINO Zuid verkoopt uw gegevens niet aan derden. RINO Zuid verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RINO Zuid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
RINO Zuid gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast gebruiken we analytische cookies om het bezoek en gebruik van onze website te analyseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw digitale persoonsgegevens naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek sturen naar opleiding@rinozuid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, op uw verzoek. RINO Zuid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RINO Zuid neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.