Draagvlak creëren

‘In 2018 nam RINO Zuid ter verbetering van deze aansluiting een eerste initiatief om draagvlak te creëren bij universiteiten en praktijkinstellingen in de vorm van een toekomsttafel’, aldus Bas van Alphen. ‘De belangrijkste conclusies hieruit waren dat meer uniformiteit in het opleiden wenselijk is en dat universiteiten, postacademische opleidingsinstellingen en praktijkinstellingen meer naar elkaar toe moeten bewegen.’ Daartoe werd een stuurgroep opgericht met diverse samenwerkingspartners: Tilburg University, Open Universiteit, Maastricht University, GGz Breburg, Reinier van Arkel, GGzE, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Mondriaan en GGZ Oost-Brabant.

Verkennend onderzoek

In de tussentijd bracht de opleidingsraad van de FGzPt advies uit aan het Ministerie van VWS over de realisatie van een betere aansluiting tussen de masteropleidingen en de GZ-opleiding:‘…De Opleidingsraad concludeert dat naar het oordeel van de meeste partijen het Model van Logistieke Aansluiting (MLA) de meest gewenste aanpak inhoudt, omdat het een haalbare keuze betreft die binnen een afzienbare termijn kan worden gerealiseerd….’

De stuurgroep koos er daarom vervolgens voor om in een verkennend onderzoek diverse sleutelfiguren binnen universiteiten, praktijkinstellingen en RINO Zuid te interviewen. Hiermee wilde men komen tot antwoorden op vragen als: Wat is de meerwaarde van MLA? Hoe kunnen we dit vormgeven? Wat zijn selectiecriteria voor deelnemers? Wie selecteert? Wat is de rol van wetenschap in de GZ-opleiding? Bas licht toe: ‘In september 2020 zijn de uitkomsten van dit verkennend onderzoek besproken en bediscussieerd met de stuurgroep.

Hieruit ontstond het voorstel voor de ‘Aansluiting Master GZ-Zuid (AMG-Zuid) voor regio Zuid-Nederland. Dit voorstel is tweeledig: enerzijds komt er een opleiding voor een directe aansluiting op de GZ-opleiding na het behalen van het masterdiploma, daarnaast kan de wachttijd opgevuld worden met gerichte traineeships zoals werkbegeleiding en supervisie. Wachttijd wordt zo leertijd.’

Werkgroepen

Om verder vorm te geven aan dit voorstel zijn 3 werkgroepen opgericht:

  • Selectie
  • Inhoud
  • Logistiek & Financiering

De werkgroep selectie kwam onder andere tot de volgende conclusies: de universiteit heeft geen directe rol in de selectieprocedure t.b.v. AMG-Zuid, de praktijkinstelling bepaalt wie de toekomstige opleideling wordt en RINO Zuid accordeert de voordracht.

De werkgroep Inhoud stelde voor om young professionals in het eerste half jaar een theoretische curriculum aan te bieden gericht op professionaliteit, behandelmethodiek en methodische diagnostiek die hen in staat stelt om direct in de praktijk wetenschappelijk onderbouwd te handelen. Daarnaast zal onderzocht worden hoe de aansluiting met de master opleiding inhoudelijk verder verbeterd kan worden.

De werkgroep Logistiek & Financiering tenslotte, gaf aan dat de instellingen kandidaten voordragen. Deze worden voorgedragen op basis van reeds aangevraagde opleidingsplekken en binnen de (eventuele) reguliere beschikbaarheidsbijdragen.

De uitkomsten van de werkgroepen worden nu verder uitgewerkt, zodat er in het najaar van 2021 een concreet plan ligt.

Pilotgroep in 2022

‘We streven ernaar om in regio Zuid-Nederland in januari 2022 een pilotgroep met masterpsychologen te starten met een directe aansluiting master-GZ-opleiding.’ Dit zal een groep zijn die voldoet aan de eisen voor de reguliere GZ-opleiding, maar waarbij extra aandacht is voor jonge professionals (0 tot maximaal 2 of 3 jaar werkervaring). De komende periode gaan we bij praktijkinstellingen inventariseren of zij hiervoor deelnemers aan willen melden. Bas voegt nog toe: ‘waar ik zelf erg nieuwsgierig naar ben is of we gaan merken dat er daadwerkelijk een niveauverschil is tussen reguliere groepen van PIOG’s en deze pilotklas met relatief beperkte praktijkervaring? Dat vind ik een belangrijk aandachtspunt om in deze pilot te onderzoeken!’

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Aansluiting Master GZ-Zuid of wil je een deelnemer aanmelden, stuur dan een e-mail naar: gz@rinozuid.nl.