Nadere informatie over de herregistratie vindt u op de website van het BIG-register: www.bigregister.nl/herregistratie/gezondheidszorgpsycholoog en www.bigregister.nl/herregistratie/psychotherapeut.

Werkervaringseis
U komt in aanmerking voor herregistratie indien u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd). In de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2017 moet u hiervoor aantoonbaar 3120 uur, ofwel gemiddeld 12 uur per week, hebben gewerkt in het beroep waarvoor u de herregistratie aanvraagt. Wordt niet aan de werkervaringseis voldaan, dan geldt de scholingseis.

In bovenstaand filmpje leggen we kort uit wat u moet doen wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet. U kunt hiervoor ook de schema's raadplegen voor gezondheidszorgpsychologen of psychotherapeuten of de informatie op www.logo-ggz.nl raadplegen.

Scholingseis
Binnen de scholingseis moet u door middel van een toets aantonen dat u de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep goed beheerst. Indien u van mening bent dat u beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut, kunt u er voor kiezen direct de toets te maken.

De toets
De toets voor beide beroepen bestaat uit de volgende vier toetsonderdelen:

  1. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling.
  2. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling (portfolio).
  3. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie.
  4. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio).

Voor de toetsonderdelen zijn varianten ontwikkeld voor de differentiaties 'Volwassenen & Ouderen' en Kinderen & Jeugd'. U kiest zelf welke variant u maakt.

Wanneer u de toets met succes afrondt, krijgt u het Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan de aanvraag voor herregistratie worden gedaan.

De scholing
Indien u zich wilt voorbereiden op de toets kunt u ervoor kiezen één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules voor beide beroepen is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Voor de toetsonderdelen en de scholingsmodules wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde voorbereidende literatuur. Scholing is niet verplicht en kan naar keuze worden gevolgd. Indien u vaardig bent op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling en/of behandeling en evaluatie, kunt u er voor kiezen direct de betreffende toetsonderdelen te maken. Indien dit minder het geval is, kunt u er voor kiezen eerst de betreffende scholingsmodule(s) te volgen en pas hierna de toetsonderdelen te maken.

De volgende scholingsmodules zijn ontwikkeld:

  1. Diagnostiek en indicatiestelling Kinderen & Jeugd (36 contacturen GZ, 24 contacturen PT)
  2. Diagnostiek en indicatiestelling Volwassenen & Ouderen (36 contacturen GZ, 24 contacturen PT)
  3. Behandeling en evaluatie Kinderen & Jeugd (36 contacturen GZ en PT)
  4. Behandeling en evaluatie Volwassenen & Ouderen (36 contacturen GZ en PT)

Inschrijven
De Vereniging LOGO (het Landelijk Overleg van GGZ-Opleidingsinstellingen) organiseert de afname van de toets in het kader van de herregistratie GZ en PT en het landelijk aanbod van de scholingsmodules. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u terecht op de websites van de opleidingsinstituten, of direct via www.rinogroep.nl/herregistratieGZ of www.rinogroep.nl/herregistratiePT.

RINO Zuid werkt samen met haar collega opleidingsinstituten in het land aan verbetering van het post doctorale psychologie-onderwijs in de zorg. Daarvoor is de Vereniging LOGO opgericht. RINO Zuid is daar lid van.  De vereniging LOGO neemt initiatieven, maar onder de vlag van Vlogo worden ook projecten uitgevoerd. Het herregistratieproject is het eerste project. Voor de herkenbaarheid het VLOGO en eigen beeldmerk dat de gezamenlijkheid uitdrukt.