Onderstaand vindt u een overzicht van veel gestelde vragen rond herregistratie GZ-psycholoog
Bron: NVGzP voor uitgebreidere informatie en meer themadossiers:
http://www.nvgzp.nl/themadossier-herregistratie-als-gz-psycholoog/

Aanvraagprocedure
Ik weet niet zeker of ik voldoende werkervaringsuren heb, is het verstandig zo lang mogelijk te wachten met mijn aanvraag?
Als u langer wacht met uw aanvraag, heeft u de gelegenheid om meer uren werkervaring op te doen die mee mogen tellen voor de aanvraag herregistratie. Maar als uw aanvraag wordt afgewezen, lukt het misschien niet tijdig meer om de toets af te leggen voor mensen met onvoldoende werkervaring.

Wat gebeurt er als mijn herregistratie aanvraag wordt afgewezen?
Als uw herregistratie aanvraag wordt afgewezen, wordt uw inschrijving in het BIG-register doorgehaald zodra uw uiterste herregistratie datum (UHD) is verlopen. Uw UHD kunt u raadplegen via uw digitale dossier in het BIG-register (log in met DigiD of BIG-login via ‘Mijn registratie’). Wanneer uw UHD nog niet is verstreken, kunt u op elk moment opnieuw een aanvraag indienen. Ook wanneer uw registratie in het BIG-register is doorgehaald, kunt u altijd een aanvraag indienen om opnieuw te worden ingeschreven in het register. Deze ‘registratie na doorhaling’ wordt getoetst aan dezelfde criteria als de criteria die gelden voor herregistratie. Dat betekent dat u in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag 3.120 uur werkervaring als GZ-psycholoog hebt opgedaan. Let op: Uren die u heeft gewerkt na doorhaling van uw BIG-registratie tellen hierbij niet mee.

Moet ik ook bewijsstukken bijvoegen?
Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie steekproefsgewijs. Als u in de steekproef zit, dan ontvangt u bericht waarin u wordt gevraagd bewijsstukken op te sturen. Bij dit bericht is een toelichting bijgevoegd waarin beschreven wordt welke bewijsstukken u kunt aanleveren ter onderbouwing van uw aanvraag. Het is belangrijk dat u bewijsstukken van uw werkervaring bewaart.

Werkervaring
Welke werkzaamheden tellen mee voor de herregistratie van GZ-psycholoog?
In hoofdstuk 8 van het beoordelingskader staat het deskundigheidsgebied van de GZ-psycholoog omschreven. Aan de hand hiervan kunt u bepalen of uw werkzaamheden kunnen meetellen voor herregistratie. Heb je twijfels of vragen? Neem dan contact op met de NVGzP of een andere beroepsvereniging voor advies.

Ik heb een periode niet gewerkt, voldoe ik nu wel aan de werkervaringseis?
Werkervaring telt alleen mee wanneer deze is opgedaan tijdens een actieve registratie in een wettelijk ingesteld register in het land waar de werkervaring is opgedaan. Dit geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse werkervaring. Als er in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie wel mee. Tijdens de registratieperiode van vijf jaar mag u uw werk maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken. Als u langer dan twee jaar achter elkaar niet gewerkt hebt, dan tellen de gewerkte uren voorafgaand aan de werkonderbreking niet meer mee voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren.  

Hoe kan ik aantonen dat ik werkzaamheden heb verricht op het niveau van GZ-psycholoog (minimaal WO-niveau)?
U moet dit kunnen aantonen d.m.v. een salarisstrook met functieniveau of een arbeidscontract. Stuur indien mogelijk altijd een functiebeschrijving mee van de door u uitgevoerde werkzaamheden.

Ik ben zelfstandig gevestigde. Welke uren mogen wel en niet meetellen?
In hoofdstuk 4 van het algemeen beoordelingskader kunt u lezen over de uren die u wel en niet mag meetellen als u als zelfstandig gevestigde werkt. Er vindt momenteel overleg plaats met BIG-register en VWS over wat verstaan moet worden onder cliëntcontacturen.

Telt werkervaring op het gebied van diagnostiek als gedragskundige bij de Raad van Kinderbescherming ook mee als werkervaringsuren voor de GZ-psycholoog?
De regel is dat alle werkervaring meetelt die: ligt binnen het deskundigheidsgebied van de GZ-psycholoog

  • direct betrekking heeft op de individuele gezondheidszorg in de zin van de wet BIG.
  • op het juiste niveau wordt uitgevoerd (zie beoordelingskader).

Diagnostiek bij de Raad van de Kinderbescherming heeft betrekking op de gezondheidszorg en ligt binnen het deskundigheidsgebied van de GZ-psycholoog. Het niveau van de functie wordt door het CIBG vastgesteld aan de hand van bijvoorbeeld de omschrijving/eisen aan de functie en/of de salarisschaal.

Specialisten en GIOS
Ik ben klinisch psycholoog, moet ik mij herregistreren als GZ-psycholoog?
Specialisten (klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen) hoeven zich niet apart te laten herregistreren als GZ-psycholoog. Zo lang zij geregistreerd zijn als specialist, loopt ook hun registratie als GZ-psycholoog door.

Hoe kan ik mij herregistreren als mijn registratie als specialist verloopt?
Als een zorgverlener wordt uitgeschreven in het specialistenregister, wordt het BIG-register hierover geïnformeerd. Het aangetekende specialisme in het BIG-register wordt dan doorgehaald. Als u wel geregistreerd wilt blijven in het BIG-register voor het basisberoep, moet u een aanvraag voor herregistratie indienen. Wanneer uw specialisme wordt doorgehaald en er bij het BIG-register nog geen aanvraag voor herregistratie is ontvangen, ontvangt u een brief van het BIG-register waarin wordt beschreven wat u moet doen.

Hoe kan ik mij herregistreren als ik in opleiding ben tot specialist?
De toelating tot een wettelijk erkende specialistenopleiding houdt in dat u in voldoende mate over de kerncompetenties voor het basisberoep beschikt om de opleiding tot specialist te kunnen volgen. In dat geval is het niet nodig om een scholingsprogramma gericht op het minimum niveau van het basisberoep te volgen. Indien u dus bent toegelaten tot een wettelijk erkende specialistenopleiding, dan kunt u de BIG-registratie behouden. U moet wel zelf een aanvraag voor herregistratie indienen bij het BIG-register. Voor de aantekening in het BIG-register levert u in dit geval een bewijs van inschrijving of relatienummer in van de opleiding.