Achtergrond
De vereniging FGzPt fungeert als overkoepelend orgaan voor het toezicht op de BIG-opleidingen psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. In dit kader verzocht de Minister van VWS in 2015 aan de FGzPt om een nieuwe toezichtstructuur in het leven te roepen voor deze vier opleidingen, een structuur waarbij een strikt onderscheid bestaat tussen regelgeving en toezicht en tussen toezicht en opleiden.

In 2016 is het project Implementatie nieuwe toezichtstructuur van start gegaan. De eerste stap is de oprichting van een projectgroep geweest die bestaat uit een afvaardiging van de FGzPt en vLOGO, de landelijke vereniging van opleidingsinstellingen. De projectgroep wordt geassisteerd door de stichting QANU, een evaluatiebureau dat onderwijs- en onderzoekvisitaties organiseert en uitvoert aan alle Nederlandse universiteiten.

Het project omvat de volgende onderdelen:

  • de ontwikkeling van een toetsingskader voor de opleidingsinstellingen, hoofdopleiders en praktijkopleidingsinstellingen van de vier psychologische BIG-opleidingen;
  • het testen van het toetsingskader met behulp van een aantal proefvisitaties dat in 2016 en misschien nog in 2017 wordt uitgevoerd bij een aantal opleidingsinstellingen;
  • de inrichting van de uitvoering van het nieuwe toezicht na afronding van het project inclusief de verankering van het toetsingskader in de bestaande regelgeving.

De projectgroep stelt momenteel een ‘pool van leden’ samen die de proefvisitaties gaat uitvoeren. De visitaties vinden plaats op de locatie van de opleidingsinstelling. Aan de te visiteren instellingen wordt tevoren verzocht om in te stemmen met de samenstelling van een visitatiecommissie.

De kaders op basis waarvan wordt gevisiteerd worden momenteel vastgesteld.

Samenstelling visitatiecommissie
Een visitatiecommissie bestaat uit drie leden en een voorzitter. Zij worden benoemd door de Commissie Registratie en Toezicht (CRT).

Elke visitatiecommissie moet op een zodanige manier zijn samengesteld dat:

  • de onafhankelijkheid van de commissie buiten kijf staat;
  • de deskundigheid van de commissie is gegarandeerd;
  • minimaal één van de leden een BIG-registratie heeft voor de desbetreffende opleiding.

Hierdoor kan een zinvolle en constructieve discussie tussen ‘peers’ ontstaan.

De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door de leden te laten verklaren dat zij tenminste vijf jaar geen zakelijke banden of privébanden hebben gehad met de instelling. Aan de leden zal tevens worden gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

De voorzitter wordt geleverd door QANU en is deskundig op het terrein van onderwijs, didactiek en visiteren/auditeren. De voorzitter hoeft geen inhoudsdeskundige te zijn. De proefvisitaties zijn bedoeld om het ‘gewone’ visitatieproces uit te voeren maar ook om te leren van de ervaringen tijdens het traject en deze te vertalen in een betere systematiek van beoordelen.

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris die geen lid is van de commissie. De secretaris begeleidt het visitatieproces en stelt de schriftelijke rapportages op.

Profiel leden
Een lid dient een onafhankelijk oordeel te kunnen geven over de gevisiteerde opleidingsinstelling en geen belang te hebben bij de uitkomst. Daarnaast moet hij deskundig zijn op het vakgebied van de psychologie en te beschikken over kennis van het werkveld in Nederland.

Vakdeskundigheid: hieronder wordt verstaan het leveren of hebben geleverd van een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk of het vakgebied. Voorbeelden zijn het geven van onderwijs, het publiceren in vakbladen, redacteurschappen of het vervullen van een vooraanstaande rol in een beroepsorganisatie. De vak-deskundige beschikt over gezag en actuele kennis van de inhoud van de vier opleidingen. In aanmerking komen hoogleraren, universitair docenten of docenten maar ook actieve en als ‘peer’ erkende onderzoekers op het terrein van de psychologie.

Kennis van het werkveld: hieronder wordt verstaan het beschikken over een goed overzicht van de eisen die het beroepenveld stelt aan de gezondheidszorgpsycholoog, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Dit kan blijken uit betrokkenheid bij een brancheorganisatie of een leidinggevende positie bij een grote of kenmerkende praktijkopleidingsinstelling.

Van een lid wordt tevens verwacht dat hij actief is of is geweest in de uitvoering van de psychologische praktijk of in het onderwijs aan één van de vier psychologische BIG-opleidingen.

De FGzPt betaalt een vergoeding voor deelname.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over deze vacature (inhoud of procedure) of heeft u anderszins vragen? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de CRT, mevrouw mr. J. Siemons. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-27027916 of e-mail joske.siemons@fgzpt.nl.