• Het panel heeft grote waardering voor de visie van RINO Zuid en voor de ondernemersgeest waarmee zij initiatieven neemt om de opleidingen optimaal aan te laten sluiten bij ontwikkelingen en organisatorische veranderingen in de praktijk.RINO Zuid heeft de ambitie om een maximaal gemodulariseerd opleidingsaanbod aan te beiden. Dit houdt in dat opleidelingen zelf deels kunnen bepalen in welke volgorde zij modules willen volgen en dat er binnen de programma’s keuzemogelijkheden zijn.
  • Het panel heeft er waardering voor dat RINO Zuid op deze manier beoogt aan te sluiten bij eerdere ervaringen en ontwikkelde competenties, leerdoelen en ambities en ontwikkelingen in het werkveld. Dit is volgens het panel een goed voorbeeld van de voortvarende mentaliteit die er binnen RINO Zuid heerst om het onderwijs te vernieuwen.
  • Het panel vindt het positief dat RINO Zuid het stimuleert dat opleidelingen op minimaal twee verschillende plekken/afdelingen werken gedurende de opleiding. Dit is niet alleen van belang om ervaring op te kunnen doen met een voldoende gevarieerde patiënten populatie maar ook om te kunnen werken in diverse contexten en ‘werkculturen’.
  • Het panel heeft geconstateerd dat de huisvesting en materiele voorzieningen uitstekend zijn. RINO Zuid is onlangs overgegaan naar een nieuwe elektronische leeromgeving ‘Leerrijk’. Uit de korte demonstratie tijdens het visitatiebezoek heeft de panel de indruk dat Leerrijk zeer geschikt is om informatie uit te wisselen tussen de opleidelingen, de praktijkopleiders, de docenten en andere betrokkenen bij de opleiding.
  • Het panel kreeg tijdens het bezoek de indruk dat er sprake is van een open klimaat en dat RINO Zuid uit een team van betrokken en bevlogen medewerkers bestaat. De opleidelingen gaven aan tevreden te zijn over het leerklimaat. Zij waarderen de laagdrempelige toegankelijkheid van de docenten en opleidingsmanagers.
  • Het panel heeft geconstateerd dat RINO Zuid op zorgvuldige wijze de kwaliteit van de docenten bewaakt. Zo waardeert het panel de docentdagen die RINO Zuid organiseert waarbij er wordt gesproken over zowel inhoudelijke als didactische thema’s. Ook vindt het panel het prijzenswaardig dat de hoofddocenten continu evalueren of de docenten die de cursussen verzorgen, goed functioneren. Zij nemen na iedere onderwijsdag contact op met de docenten om te bespreken hoe het onderwijs is verlopen en of er verbeterpunten zijn. Als er knelpunten worden gesignaleerd, vinden er gesprekken plaats en kan de inzet van docenten gewijzigd worden.
  • Het panel heeft gesproken met diverse praktijkopleiders en heeft de indruk dat zij zich zeer verbonden voelen met RINO Zuid. Zij gaven aan zoveel mogelijk gezamenlijk met RINO Zuid op te trekken om te zorgen voor een optimale leeromgeving in de praktijkopleidingsinstellingen.
  • Het panel heeft op basis van de documenten en de gesprekken de indruk dat de drie opleidingen op een doelmatige manier zijn georganiseerd. Uit de toegezonden documentatie blijkt dat RINO Zuid voor de primaire bedrijfsprocessen heldere procesbeschrijvingen heeft opgesteld waarin voor alle betrokkenen inzichtelijk is gemaakt wat de werkzaamheden zijn. De drie senior opleidingsmanagers spelen een cruciale rol bij de organisatie en beheer van de opleidingen. Ook bieden zij ondersteuning aan de hoofdopleider bij beleidsmatige en praktische zaken. Het panel wil de opleidingsmanagers complimenteren voor de manier waarop zij hun taken uitvoeren.
  • Het panel vindt het prijzenswaardig dat de hoofdopleiders, de opleidingsmanagers en de directeur van RINO Zuid goed vertegenwoordigd zijn in bestuurlijke gremia en landelijke werkgroepen. RINO Zuid neemt regelmatig initiatief om op landelijk niveau na te denken over verdere innovaties voor de BIG-opleidingen.