Diagnostiek bij ouderen

Home > Aanbod > Diagnostiek bij ouderen

Over deze module

Diagnostiek bij ouderen wordt behandeld vanuit de verschillende facetten die hierbij van belang zijn. Met name de wisselwerking tussen psychische factoren, biologische factoren en levensloop maakt deze doelgroep zo boeiend. We zullen het klinische proces van aanmelding, triage en intake tot aanvullende diagnostiek en effectmeting doorlopen.

Diagnostiek bij ouderen wordt behandeld vanuit de verschillende facetten die hierbij van belang zijn. Met name de wisselwerking tussen psychische factoren, biologische factoren en levensloop maakt deze doelgroep zo boeiend. We zullen het klinische proces van aanmelding, triage en intake tot aanvullende diagnostiek en effectmeting doorlopen.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

 • ​Beoordelen verwijzingen, opzetten diagnostische hypothesen en stepped diagnostiek bij ouderen; klinimetrie bij start behandeling; opzetten van werkhypothesen
 • Neurocognitieve stoornissen, in combinatie met psychiatrische symptomatologie; uitgebreid neuropsychologisch onderzoek; mogelijkheid tot aan bod laten komen gerelateerde thema’s, bijvoorbeeld beoordelen cognitief functioneren bij beperkte testbaarheid door somatisch lijden of afwerend gedrag; invloed van somatische factoren op cognitief en psychisch functioneren, denk ook aan invloeden van bijvoorbeeld medicatie of infectieziekten
 • Een breed palet aan stoornissen worden in verband gebracht met leeftijdsspecifieke factoren: psychotische stoornissen, angststoornissen en SOLK bij ouderen, depressie bij ouderen, kwesties rondom levenseinde en suïcidaliteit, elementen van farmacotherapie bij ouderen, persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, toepasbaarheid van diagnostisch instrumentarium bij ouderen, ook nieuwe instrumenten op basis van nieuwe indeling deel III DSM 5; daarnaast aandacht voor casuïstiek waarin ‘normaal’ persoonlijkheidsonderzoek niet haalbaar is, bijv. in kaart brengen kernbehoefte door middel van ABC methodiek
 • Ontwikkelingsstoornissen bij ouderen, autismespectrumstoornissen en ADHD
 • De onderwerpen worden belicht vanuit verschillende disciplines
 • Ruimte voor overige thema’s / vragen van deelnemers, bijvoorbeeld: omgangsadviezen voor omgeving koppelen aan diagnostiek

Opmerkingen

Wijze van toetsing
Een eigen casus, waarbij hypothesen worden gevormd en diagnostiek wordt opgezet of uitgevoerd of geïnterpreteerd op basis van de aangeboden inhoud van de module, dient als rode draad en toets. In de eerste ontmoeting wordt de casus kort toegelicht en worden hypothesen, leerpunten of vragen geformuleerd. Voor degenen die nog niet met oudere patiënten werken is het mogelijk een casus van een volwassene in te brengen bij wie ouderen-specifieke factoren aan de orde (zouden kunnen) zijn. Indien er geen casus voorhanden is, kan er gekozen worden om vooraf leerdoelen te formuleren en als rode draad mee te nemen in de module. In de laatste ontmoeting worden de casussen gepresenteerd met de koppeling van de inhoud van de module met de hypothesen / vragen / leerpunten. Verder wordt er gelet op actieve deelname tijdens de ontmoetingen.

Leerlijn

Diagnostiek

Zelfstudie

Niet bekend

Kosten

€ 1.470,00

Niveau & Instroomeisen

Kennis en vaardigheden op gebied van diagnostiek op niveau van GZ-psycholoog / psychotherapeut of klinisch psycholoog. Specifieke kennis of ervaring over de doelgroep ouderen is niet vereist. In de module wordt rekening gehouden met verschillen in kennis en ervaring. De opzet is interactief en oefeningen kunnen worden aangepast op verschillende niveaus, waardoor er ook van elkaar kan worden geleerd. Deelnemers kunnen kennismaken met de doelgroep maar ook verdiepen.

Rooster

Nog niet bekend

Over deze module

Diagnostiek bij ouderen wordt behandeld vanuit de verschillende facetten die hierbij van belang zijn. Met name de wisselwerking tussen psychische factoren, biologische factoren en levensloop maakt deze doelgroep zo boeiend. We zullen het klinische proces van aanmelding, triage en intake tot aanvullende diagnostiek en effectmeting doorlopen.

Diagnostiek bij ouderen wordt behandeld vanuit de verschillende facetten die hierbij van belang zijn. Met name de wisselwerking tussen psychische factoren, biologische factoren en levensloop maakt deze doelgroep zo boeiend. We zullen het klinische proces van aanmelding, triage en intake tot aanvullende diagnostiek en effectmeting doorlopen.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

 • ​Beoordelen verwijzingen, opzetten diagnostische hypothesen en stepped diagnostiek bij ouderen; klinimetrie bij start behandeling; opzetten van werkhypothesen
 • Neurocognitieve stoornissen, in combinatie met psychiatrische symptomatologie; uitgebreid neuropsychologisch onderzoek; mogelijkheid tot aan bod laten komen gerelateerde thema’s, bijvoorbeeld beoordelen cognitief functioneren bij beperkte testbaarheid door somatisch lijden of afwerend gedrag; invloed van somatische factoren op cognitief en psychisch functioneren, denk ook aan invloeden van bijvoorbeeld medicatie of infectieziekten
 • Een breed palet aan stoornissen worden in verband gebracht met leeftijdsspecifieke factoren: psychotische stoornissen, angststoornissen en SOLK bij ouderen, depressie bij ouderen, kwesties rondom levenseinde en suïcidaliteit, elementen van farmacotherapie bij ouderen, persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, toepasbaarheid van diagnostisch instrumentarium bij ouderen, ook nieuwe instrumenten op basis van nieuwe indeling deel III DSM 5; daarnaast aandacht voor casuïstiek waarin ‘normaal’ persoonlijkheidsonderzoek niet haalbaar is, bijv. in kaart brengen kernbehoefte door middel van ABC methodiek
 • Ontwikkelingsstoornissen bij ouderen, autismespectrumstoornissen en ADHD
 • De onderwerpen worden belicht vanuit verschillende disciplines
 • Ruimte voor overige thema’s / vragen van deelnemers, bijvoorbeeld: omgangsadviezen voor omgeving koppelen aan diagnostiek

Opmerkingen

Wijze van toetsing
Een eigen casus, waarbij hypothesen worden gevormd en diagnostiek wordt opgezet of uitgevoerd of geïnterpreteerd op basis van de aangeboden inhoud van de module, dient als rode draad en toets. In de eerste ontmoeting wordt de casus kort toegelicht en worden hypothesen, leerpunten of vragen geformuleerd. Voor degenen die nog niet met oudere patiënten werken is het mogelijk een casus van een volwassene in te brengen bij wie ouderen-specifieke factoren aan de orde (zouden kunnen) zijn. Indien er geen casus voorhanden is, kan er gekozen worden om vooraf leerdoelen te formuleren en als rode draad mee te nemen in de module. In de laatste ontmoeting worden de casussen gepresenteerd met de koppeling van de inhoud van de module met de hypothesen / vragen / leerpunten. Verder wordt er gelet op actieve deelname tijdens de ontmoetingen.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerlijn

Diagnostiek

Zelfstudie

Niet bekend

Kosten

€ 1.470,00

Niveau & Instroomeisen

Kennis en vaardigheden op gebied van diagnostiek op niveau van GZ-psycholoog / psychotherapeut of klinisch psycholoog. Specifieke kennis of ervaring over de doelgroep ouderen is niet vereist. In de module wordt rekening gehouden met verschillen in kennis en ervaring. De opzet is interactief en oefeningen kunnen worden aangepast op verschillende niveaus, waardoor er ook van elkaar kan worden geleerd. Deelnemers kunnen kennismaken met de doelgroep maar ook verdiepen.