Ontwikkeling posttraumatische stressstoornis

Gedurende de levensloop maakt naar schatting 80% van de mensen een ervaring mee die als schokkend beschouwd kan worden en voldoet aan het trauma-criterium (A) van PTSS uit de DSM-5. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huiselijk geweld, een overval, seksueel geweld, brand, een natuurramp, oorlog, een vuurwerkramp of een ernstig ongeval. Ongeveer 7% van deze groep ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis. Deze mensen hebben een effectieve behandeling nodig omdat we weten dat een onbehandelde PTSS een chronisch beloop kent.

Effectieve behandelvormen

Gelukkig zijn er meerdere effectieve behandelingen voor PTSS:

  • Imaginaire Exposurebehandeling
  • EMDR
  • Cognitieve processing therapie
  • Cognitieve therapie

Een van de behandelingen die steeds als 1 van de meest effectieve behandelvormen uit de bus komt is Imaginaire Exposurebehandeling. Daarom is deze ook opgenomen in de internationale behandelrichtlijnen en sinds kort in de Zorgstandaard. Het advies van de zorgstandaard luidt: na overleg met je cliënt kies je voor een 1e keus traumabehandeling, evalueer je het effect en bij onvoldoende resultaat stap je over op een andere 1e keus traumabehandeling.

De praktijk is anders

Uit onderzoek van het zorginstituut blijkt dat 39% van de mensen met een hoofddiagnose PTSS in een looptijd van 3 jaar 1 sessie CGT of EMDR kreeg. Het belangrijkste verbeterpunt is dan ook ervoor te zorgen dat meer mensen met PTSS een traumagerichte behandeling krijgen. Maar er is meer ruimte voor verbetering: veel behandelaren geven aan dat hun 1e keus behandeling EMDR is, slechts een klein gedeelte geeft aan dat Imaginaire Exposure hun 1e keus behandeling is. Bij voldoende resultaat is dit geen enkel probleem. Maar als deze 1e keus behandeling onvoldoende effectief is, geeft maar een heel klein gedeelte van de behandelaren aan te switchen naar een andere 1e keus behandeling. De verbeterruimte zit dus vooral bij de indicatie van IE: op zijn minst als tweede stap als EMDR onvoldoende effectief is gebleken. Als je als behandelaar bekwaam bent in twee effectieve behandelvormen voor PTSS met een ander werkingsmechanisme betekent dat dus meer kans op herstel voor de cliënt. Bovendien kun je deze behandeling dan zelf aanbieden zonder de cliënt door te hoeven verwijzen.

Waarom wordt Imaginaire Exposurebehandeling weinig geïndiceerd

Behandelaren geven zelf aan hier te weinig training en oefening in te hebben gehad. Er wordt verondersteld dat comorbide problemen en klachten een contra-indicatie zijn voor de toepassing van IE, dat de cliënt geen IE willen, dat er veel dropout zal zijn. Hierdoor vermijden therapeuten exposurebehandeling. Aan al deze redenen is iets te doen met de training Imaginaire Exposurebehandeling bij PTSS van Manou. Zij leert je graag het volgende:

  • Up to date wetenschappelijke kennis wat betreft veiligheid, effectiviteit en indicatiestelling van IE bij (complexe) PTSS
  • Je kunt bij een patiënt met PTSS een behandelplanning maken, waarbij de focus op traumaverwerking en optimaal tempo centraal staan
  • Je kunt de exposuretechnieken (zowel imaginair als in vivo) toepassen
  • Je kunt de angst reguleren en zonodig disscociatie beïnvloeden tijdens IE, zodat optimale angstactivatie bereikt wordt.

Klik hier voor meer informatie over de cursus.