RINO Zuid: een levend netwerk!

RINO Zuid is een dynamisch en operationeel netwerk van universiteiten en van de praktijk in de geestelijke gezondheidszorg. In onze opleidingen brengen wij wetenschap en praktijk bij elkaar.

Ons doel is eenvoudig: hoogwaardige opleidingen voor zo laag mogelijke kosten. De uitwerking van dat doel in een netwerkverband biedt veel kansen en mogelijkheden om in gezamenlijkheid de geestelijke gezondheidszorg te versterken en te verbeteren.

Het hart van RINO Zuid is ons postacademische opleidingsaanbod: De BIG-opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog en de erkende opleiding tot orthopedagoog-generalist. We werken in deze opleidingen voortdurend aan het versterken van de onderlinge samenhang en het moderniseren van onze onderwijsvormen. Ook zijn we bezig met modularisering van de opleidingen zodat deelnemers hun eigen leerroute kunnen doorlopen.

Onder de naam RINO Plus bieden we een rijk geschakeerd nascholingsaanbod dat bestaat uit modules, masterclasses, lezingen, workshops en symposia, die inspelen op de vraag in de sector. We kiezen hierbij voor een aanbod dat enerzijds inspeelt op de behoefte en noodzaak om je in je vak bij te scholen maar dat ook inspeelt op de ontwikkelingen in het vakgebied.

Naast een algemeen nascholingsaanbod richten we ons specifiek op beroepsvorming in de jeugdsector, de ouderenzorg en de verstandelijk beperkten sector. Daarnaast ontwikkelen we een aanbod dat gericht is op “De Nieuwe Professional”. We zoeken naar wat er verwacht wordt van de gedragswetenschapper in een vakgebied dat steeds meer ‘vermaatschappelijkt’ en waar grote veranderingen zijn, zoals de transitie jeugdzorg en de transitie AWBZ.

RINO Zuid heeft geen traditionele klant-leverancier-relatie met de praktijkinstellingen die bij ons aangesloten zijn. Opleiden is iets gezamenlijks. We kiezen niet voor commerciële tarieven maar wel voor constante verbetering van onze dienstverlening en ons aanbod. Innovatie is een wezenlijk onderdeel van ons beleid. Permanente innovatie is vanzelfsprekend. Daarom hebben wij ook een innovatiewerkgroep onder de naam: Frisdenkers in de zorg.

Bij RINO Zuid staan drie begrippen centraal; kennis, ontmoeten en waarderen: Kennis van de nieuwste inzichten en de manier waarop die toegepast wordt in de praktijk. Ontmoeten van vakgenoten en daarmee het gesprek voeren over het vak. En waarderen, omdat we waardering hebben voor ieders inbreng.

Modulariseren
RINO Zuid wil haar opleidingen vormgeven op een manier die past bij de huidige tijd. Dat is een voorbeeld van het innovatieve karakter van onze organisatie. Wij willen dat onze opleidingen flexibel zijn, maatwerk bieden aan cursisten en optimaal afgestemd zijn op de talenten en ambities van de cursisten en de sector waarvoor wij opleiden. RINO Zuid leidt op in de geestelijke gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Niet alleen t.b.v. traditionele GGZ-instellingen, maar steeds meer t.b.v. particuliere praktijken, jeugdzorg, onderwijs, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en penitentiaire inrichtingen. Dit doen we onder het mom van modulariseren. Zo geven we vorm aan onze opleidingsvisie die we als volgt omschrijven:

Opleiden en leren is een wisselwerking tussen het opdoen van kennis en praktijkervaringen. Reflectie op de theorie, de praktijk, de te ontwikkelen vaardigheden en het persoonlijke leerproces zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen de wettelijk gestelde kaders faciliteren wij het leerproces zó dat deelnemers, in afstemming met hun begeleiders, hun eigen leerroute zo optimaal mogelijk kunnen vormgeven. Wij leiden onze deelnemers op die manier op tot kritische, verantwoordelijke en competente professionals
 
Binnen ons gemodulariseerde opleidingsaanbod willen wij ook komen tot maximale afstemming tussen de diverse opleidingen in ons opleidingshuis.

Wetenschapsfonds
RINO Zuid is een stichting en heeft geen winstoogmerk. We besteden jaarlijks een substantieel bedrag aan innovatie van onze opleidingen en onze bedrijfsvoering. Dit binnen het kader van een gezonde financiële bedrijfsvoering. Vanaf 2013 storten we het bedrijfsresultaat gedurende vijf jaar in een wetenschapsfonds. Dat wetenschapsfonds zetten we in op “externe” innovatie. Niet direct gericht op alleen de opleidingen, maar meer op de versterking van de relatie tussen wetenschappelijke ontwikkeling en de beroepspraktijk. Deze versterking zou kunnen middels opleidingen, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Vanuit het wetenschapsfonds willen we de komende jaren inzetten op technologische ontwikkeling die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de beroepsuitoefening in de geestelijke gezondheidszorg. 
 
Wilt u meer lezen, download dan hier ons Strategisch Meerjarenplan: Verbinden, Verbreden, Versterken en Vertellen.
Ook kunt u ons bestuursbesluit 'Modulariseren tenzij ….' downloaden.

Vereniging LOGO

RINO Zuid is een van de 7 regionale instellingen die de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog uitvoeren. In 2014 hebben deze instellingen zich verenigd in de vereniging LOGO. Een bestuurlijk samenwerkingsverband. Iedere regionale stichting heeft een zetel in het verenigingsbestuur. De vereniging LOGO neemt initiatieven, maar onder de vlag van Vlogo worden ook projecten uitgevoerd. 

Voor de herkenbaarheid heeft het VLOGO een eigen beeldmerk dat de gezamenlijkheid uitdrukt. 

Het belangrijkste doel van de Vereniging LOGO is het verbeteren van het postacadmische psychologie-onderwijs in de zorg. Daarnaast streeft de vereniging naar het doelmatig gebruik van de beschikbare (financiële) middelen bij het uitvoeren van de opleidingen en van kwaliteit bevorderende activiteiten.

De vereniging LOGO heeft een aantal commissies, te weten de commissies Hoofdopleiders van de te onderscheiden opleidingen, de commissie Directeuren en Hoofden van de uitvoeringsorganisaties en de commissie Reglementen en Contracten.

Op de agenda van de Vereniging LOGO staan in de komende periode in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • Modernisering landelijke governance van de BIG-beroepen in de GGZ
  • Competentiegericht opleiden (+ EVC’s)
  • Herregistratietraject voor GZ-psychologen en Psychotherapeuten
  • De gezamenlijke verwerking van de resultaten van de visitaties van de BIG-opleidingen
  • Landelijke afstemming van de onderwijs- en examenreglementen (OER’s)
  • Kwaliteits- en erkenningskader voor de praktijkopleiding van de psy-beroepen
  • Toewijzingsprocedure voor de overheidsbijdrage in de kosten van de opleidingen voor 2016

De vereniging LOGO handelt namens haar leden in de samenwerking met het ministerie van VWS, met de brancheorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, met de beroepsverenigingen, met de universiteiten en met andere relevante gremia.
De besturen van de stichtingen zijn van mening dat zij in gezamenlijkheid hun mogelijkheden verruimen om de kwaliteit van de postacademische psychologie opleidingen te bevorderen en te waarborgen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg in Nederland.
In bijgevoegd schema ziet u het "LOGO-schema" van de BIG-wereld.