Over RINO Zuid

RINO Zuid staat voor Stichting Regionaal Opleidingsinstituut voor Nascholing en Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg. Ontstaan in Maastricht in 1984 met als doel de opleiding tot psychotherapeut te verzorgen in Zuid-Nederland. Inmiddels uitgegroeid tot opleidingsinstituut met niet alleen diverse postacademische en duale opleidingen ten behoeve van de geestelijke gezondheidszorg, maar ook diverse nascholingscursussen en incompany-trajecten. Sinds 2002 is RINO Zuid gevestigd in Eindhoven, midden in haar verzorgingsgebied.

Netwerkorganisatie: samenwerking met partners voorop

RINO Zuid is een netwerkorganisatie. De realisatie van onze doelstellingen streven we na in nauwe samenwerking met onze partners. Ons netwerk biedt veel kansen en mogelijkheden om samen de geestelijke gezondheidzorg en hulpverlening te versterken en te verbeteren. In onze kernbegrippen: kennis, ontmoeten en waarderen, komt dit dan ook naar voren. Kennis van de nieuwste inzichten en de manier waarop die toegepast wordt in de praktijk. Het ontmoeten van vakgenoten en met hen het gesprek voeren over het vak. En waarderen, omdat we waardering hebben voor ieders inbreng.

BIG-opleidingen zijn het hart van RINO Zuid

Het hart van RINO Zuid is ons postacademische opleidingsaanbod: De BIG-opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog en de erkende opleiding tot orthopedagoog-generalist. Wij werken voortdurend aan het versterken van de onderlinge samenhang tussen deze opleidingen en het moderniseren van onze onderwijsvormen. Veel van onze BIG-opleidingen worden modulair aangeboden. Hierdoor is er veel ruimte voor eigen regie en zijn er tal van keuzemogelijkheden voor deelnemers en praktijkinstellingen om het traject naar wens in te richten.

Doorlopende opleidingstrajecten, nascholing, maatwerkopleidingen en trainingen

Naast BIG-opleidingen verzorgt RINO Zuid ook doorlopende opleidingstrajecten, nascholing, maatwerkopleidingen en trainingen. We kiezen hierbij voor een aanbod dat enerzijds inspeelt op de behoefte en noodzaak om u in uw vak bij te scholen en anderzijds inspeelt op de ontwikkelingen in het vakgebied. Een voorbeeld hiervan is de post-hbo opleiding voor praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ). Deze opleiding is de afgelopen jaren een vast onderdeel geworden van ons aanbod. Wij onderscheiden ons met dit traject doordat het programma sterk gericht is op het verwerven van vaardigheden. De jeugdsector, ouderenzorg en de verstandelijk beperkten sector krijgen in onze opleidingen al jaren speciale aandacht.

Focus op wat van gedragswetenschapper wordt verwacht

Met het samenstellen en actualiseren van ons opleidingsaanbod kijken we naar wat er heden ten dage verwacht wordt van een gedragswetenschapper. Wij bevinden ons namelijk in een vakgebied dat steeds verder ‘vermaatschappelijkt’. Welke kennis en vaardigheden zijn momenteel nodig? Bij het ontwikkelen van onze opleidingen kiezen we zeer nadrukkelijk voor een wetenschappelijke benadering. Ook vinden wij een wetenschappelijke attitude van onze deelnemers en professionals van groot belang.

RINO Zuid is lid van Vereniging LOGO

Vereniging LOGORINO Zuid is een van de zeven regionale instellingen die de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog uitvoeren. In 2014 hebben deze instellingen zich verenigd in Vereniging LOGO; een bestuurlijk samenwerkingsverband. Iedere regionale stichting heeft een zetel in het verenigingsbestuur. Vereniging LOGO neemt initiatieven, maar onder de vlag van VLOGO worden ook projecten uitgevoerd. 

Het belangrijkste doel van Vereniging LOGO is het verbeteren van het postacademische psychologie-onderwijs in de zorg. Daarnaast streeft de vereniging naar het doelmatig gebruik van de beschikbare (financiële) middelen bij het uitvoeren van de opleidingen en van kwaliteit bevorderende activiteiten. Voor de herkenbaarheid heeft het VLOGO een eigen beeldmerk dat de gezamenlijkheid uitdrukt. 

RINO Zuid lid van Coöperatie Slimmer Leven 2020

Naast de initiatieven vanuit Vereniging LOGO willen wij in het bijzonder aandacht geven aan de verbinding tussen technologie en diagnostiek/behandeling binnen de gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Om mee te werken aan deze relatie tussen zorg en technologie, is RINO Zuid lid van de Coöperatie Slimmer Leven 2020, een onderdeel van Brainport Zuidoost-Brabant.

De samenleving verandert. Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. De vraag naar kwalitatieve, efficiënte en betaalbare zorg groeit. Technologie stelt ons instaat om vernieuwende eHealth-concepten te ontwikkelen die mensen de regie geven over hun eigen gezondheid, de kwaliteit van leven verbeteren en zorg goedkoper maken. Dat is precies waar de Coöperatie Slimmer Leven 2020 zich sterk voor maakt: het aanmoedigen en ontwikkelen van technologische innovaties, die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij. RINO Zuid draagt daar graag aan bij.