De grootschalige beleidsmatige en financiële transformaties in jeugdzorg en onderwijs, gekenmerkt door de invoering van de jeugdwet op 1 januari 2015, zijn van grote invloed op de werkzaamheden van professionals binnen deze sectoren. In een context waarin de nadruk ligt op kwaliteit, doelmatigheid en eigen regie, wordt van hen verwacht zich (meer) te richten op preventie, vroeghulp, integrale hulp en demedicalisatie (Nederlands Jeugd Instituut, 2016). De transities in jeugdzorg en onderwijs leiden mogelijk tot rolverwarring binnen de professionele zorg en ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en hun ouders, en overlap in door hen uit te voeren taken. De belangrijke rol die postacademisch opgeleide gedragswetenschappers (gezondheidszorg-psycholoog en orthopedagoog generalist) spelen in de ondersteuning en begeleiding van kinderen, jeugdigen en hun ouders, maakt de definiëring van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (Verbraak, Visser, Bouman, Hoogendoorn, Bakker & Luycks, 2011; Grenier, Chomienne, Gaboury, Ritchie & Hogg, 2008) en de vraag naar daarbij behorende competentie-eisen uiterst relevant.

Het is van wezenlijk belang om in deze veranderende context aan te kunnen (blijven) sluiten bij (hulp)vragen en behoeften uit de praktijk. RINO Zuid verzorgt diverse postacademische en duale beroepsopleidingen ten behoeve van de geestelijke gezondheidszorg, waaronder de BIG-opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en de erkende opleiding tot orthopedagoog-generalist. Doelstelling van RINO Zuid is de deskundigheid en bekwaamheid van de professionals in de geestelijke gezondheidszorg verder te ontwikkelen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van deze zorg. Vanuit dit doel bestond bij RINO Zuid de behoefte om na te gaan in hoeverre hun huidige opleiding tot postacademisch gedragswetenschapper aansluit bij de veranderende competentie-eisen die aan deze beroepsgroep gesteld worden volgend uit de transformaties in jeugdzorg en onderwijs.

Om goed onderbouwde gezondheidszorg te kunnen bieden, dient wetenschappelijke kennis geïntegreerd te worden met kennis van professionals uit de gezondheidszorg en contextuele kennis vanuit de gemeenschap rondom de zorgvrager (Bon-Martens, Van de Goor & Van Oers, 2016). Om postacademisch opgeleide gedragswetenschappers adequaat toe te rusten op de uitoefening van hun functie binnen de veranderende context, is het daarom van belang om verschillende perspectieven in kaart te brengen van mensen die in de praktijk met gezondheidszorg-psychologen en orthopedagoog generalisten te maken hebben. RINO Zuid wil deze ervaringen en perspectieven meenemen in het opleidingsaanbod voor postacademisch opgeleide gedragswetenschappers die zich binnen het nieuwe jeugdzorgstelsel zullen bewegen. RINO Zuid heeft om die reden i.s.m. de AWVB (Tranzo, Tilburg University) dit onderzoek geinitieerd, met als centrale vraag:

Wat vinden betrokken partijen belangrijk in de zorg/hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en hun ouders en op welke manier kunnen deze perspectieven vertaald worden naar de (door)ontwikkeling van de jeugdopleidingen bij RINO Zuid?