De deelnemers hadden ook mooie woorden voor RINO Zuid:

“Bij RINO Zuid leer je stil te staan bij jezelf en de ander, word je gevoeliger voor menselijke interactie, meer opmerkzaam, maar vooral ook meer levend naar je eigen menselijkheid en naar de menselijkheid van een ander.”

Wij zijn blij dat we ons voor de opleiding POH-ggz aan RINO Zuid hebben verbonden. Naast de bij de HA-praktijk behorende structuren, standaarden en methodieken -die in de studie aan bod komen- was er duidelijk een menslievende rode draad waarneembaar. Een ervaren meerwaarde die draait om houding, bejegening, afstemming en medemenselijkheid die tot uitdrukking komt bij elk gedoceerde gespreksvorm, elke methodiek én elke docent.

RINO Zuid laat je als POH-ggz een eigen identiteit ontdekken en behouden. Dit erkennen van individuele verschillen biedt kans op een erg wezenlijk contact in de groep. Onze diversiteit maakte onze identiteit en deze identiteit deed op haar beurt inzien hoe identiek wij in feite aan elkaar zijn. Dat inzicht leidde tot ‘n sterke onderlinge verbondenheid, die de gelegenheid bood veel aan en van elkaar te leren.

POH-ggz groep 19C, 2020