GZ-opleiding binnen consortiumverband
CPVO biedt een gespreid en geïntegreerd pakket van gezondheidszorg voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het consortium is van oudsher gericht op opleiden en heeft jaarlijks een groot aantal opleidingsplaatsen voor psychologen en psychologisch specialisten, te weten de art. 3 basisopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut alsook de art. 14 specialisatie-opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Tevens wordt actief deelgenomen aan de landelijke excellentietrajecten zoals de Topklas psychologisch specialisten en de zogenoemde GIOSKO-trajecten.

De opleiding tot GZ-psycholoog bestaat uit een tweejarig cursorisch gedeelte bij Rinozuid te Eindhoven/of bij SPON te Nijmegen tezamen met een praktijkgedeelte bij de instellingen van CPVO.

Het consortium bestaat uit regiohouder Vincent van Gogh en de volgende partnerinstellingen: De Rooyse Wissel (forensische psychiatrie), Dichterbij/STEVIG (verstandelijk gehandicapten-zorg), Centiv (instelling voor generalistische basis GGz), De Zorggroep, Land van Horne en Proteïon (ouderen- en verpleeghuiszorg), Regionaal Autismecentrum Helmond en PSYTREC (specialistische GGz).

Vanaf 2021 wordt ook VIGO Jeugd betrokken in de opleidingsroutes. Conform de schema’s van Rinozuid en SPON start een deel van de opleidingsplaatsen in januari/februari 2022 en een ander deel in augustus/september 2022.

Onze bestuurders en opleiders hechten sterk aan het scientist-practitioner model en stimuleren daarom jonge, ambitieuze en wetenschappelijk actieve psychologen met een sterke klinische interesse tot het behalen van klinische registraties. In dat kader wordt jaarlijks ook een deel van de beschikte GZ-opleidingsplaatsen gereserveerd voor innovatieve en wetenschappelijke invullingen.

In deze vacature wordt daarom, naast

(a) een meerderheid aan reguliere GZ-kandidaten (‘klinisch profiel’), ook geworven voor

(b) een viertal kandidaten die in staat zijn om direct na het behalen van hun masterdiploma door te stromen in de GZ-opleiding (‘ontwikkelprofiel’), voor

(c) twee gepromoveerde kandidaten (‘wetenschappelijk profiel’) en

(d) één Topklas kandidaat (‘Topklasprofiel’). In dit Topklas excellentietraject wordt in een zeer gecondenseerd tijdsbestek zowel de GZ-opleiding, de klinische specialisatie ex art. 14 Wet BIG, alsmede een academisch proefschrift voltooid. Zie voor de specifieke aanvullende eisen aan deze drie profielen de gelijknamige paragraaf.

De opleidingsroute
Binnen het consortium zijn opleidingsroutes vastgelegd. U gaat binnen de opleidingsperiode op verschillende werkplekken praktijkervaring opdoen en maakt daarbij steeds deel uit van een multidisciplinair team. U heeft onderzoeks- en behandelcontacten met patiënten die een klinische en/of ambulante en/of deeltijdbehandeling volgen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van klinische en ambulante setting maar per opleideling kunnen de accenten verschillen. Per kandidaat wordt zo een passend opleidingstraject ingericht, gebruik makend van alle mogelijke opleidingsplaatsen binnen het consortium en van de faciliteiten van de TOPGGz-erkende afdelingen. Een deel van de opleiding zal mogelijk binnen de basis/generalistische GGZ plaatsvinden. De specifieke opleidingsroute wordt bepaald door de praktijkopleider in overleg met uzelf.

Op deze manier reiken wij U een breed werkervaringspakket aan. Supervisiemogelijkheden zijn ruimschoots voorhanden. De uitgebreide mediatheek en overige studiefaciliteiten binnen ons consortium maken uw opleiding compleet.

Profiel van de kandidaten
Algemene eisen

U bent in het bezit van een geldige LOGO-verklaring. Voor alle opleidingsplaatsen geldt dat wij op zoek zijn naar psychologen die beschikken over een afgeronde universitaire masteropleiding tot psycholoog met daarbinnen relevante (stage-)ervaring, zeer goede communicatieve vaardigheden en de instelling van een scientist-practitioner: Leergierig, klinisch-wetenschappelijk georiënteerd, kritisch, praktisch en ambitieus.

Specifieke aanvullende eisen

Op basis van het genoemde stimuleringsbeleid zijn er aanvullende eisen gedefinieerd.

PIOG – Klinisch profiel (9 plaatsen):

- Zoals beschreven onder algemene eisen.

PIOG – Ontwikkelprofiel (4 plaatsen):

- U solliciteert op een GZ-opleidingsplaats die start in directe aansluiting op danwel maximaal een half jaar na het behalen van Uw masterdiploma, waardoor U vloeiend kunt ‘doorstromen’.

PIOG – Wetenschappelijk profiel (2 plaatsen):

- U bent gepromoveerd in een voor de patiëntenzorg en opleiding relevant wetenschapsgebied;- - U heeft een overtuigende klinische aspiratie en beschikt in meer dan ruime mate over de volgende persoonlijke eigenschappen: zelfstandigheid en reflectief vermogen, evenwichtigheid en stressbestendigheid, draagkracht voor een zeer intensief traject, flexibiliteit en planningsvaardigheden, uitstekende inter-/multidisciplinaire communicatie en samenwerking; - U heeft in algemene zin het profiel van een excellente professional, dat wil zeggen: zowel bovengemiddelde bekwaamheden, bovengemiddelde creativiteit als bovengemiddelde taaktoewijding.;

PIOG – Topklasprofiel (1 plaats)

- U voldoet aan alle vereisten van het wetenschappelijk profiel, met uitzondering van de academische promotie. U ambieert het topklasprofiel en heeft aantoonbare ervaring met wetenschappelijk onderzoek in de vorm van één of meerdere publicaties in internationale peer reviewed tijdschriften, én U heeft zowel een relevante researchmaster in de psychologie als een klinische master afgerond.

Salaris en dienstverband
Wij bieden U een fulltime dienstverband van 36 uur in een uitdagende werkomgeving. De aanstelling is voor de duur van de opleiding. De PIOG functie is ingedeeld in FWG 60 (conform CAO GGz). Inschaling aan de hand van opleiding en relevante werkervaring. Daarnaast is er keuze uit een breed scala aan flexibele arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren en procedure
De werving- en selectieprocedure voor GZ-opleidelingen wordt uitgevoerd onder supervisie van de coördinerend praktijkopleider GZ van CPVO tezamen met alle praktijkopleiders van de aangesloten consortiumpartners.

De vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten.

Uw belangstelling voor één van de genoemde opleidingsplaatsen kunt U tot en met vrijdag 14 augustus 2021kenbaar maken met motivatiebrief en curriculum vitae (voorzien van een recente foto) aan: Vincent van Gogh Opleidingssecretariaat, t.a.v. mevrouw Henriëtte Reijnen, Postbus 5, 5800 AA Venray (e-mail: hreijnen@vvgi.nl; telefoon: 0478-527339).

We verzoeken U duidelijk te vermelden voor welk profiel (één keuze) U in aanmerking wilt komen. Daarbij vragen we U te onderbouwen op welke wijze U aan de geldende aanvullende eisen voldoet. De procedure start met een brievenselectie door de gezamenlijke praktijkopleiders van CPVO. Vanwege de in de regel grote hoeveelheid brieven kan hierover geen separate terugkoppeling plaatsvinden.

De gesprekken met de geselecteerde sollicitanten vinden plaats op 09, 10 en 15 september 2021met een selectiecommissie (09 en 10 september) waarin alle consortiumpartners vertegenwoordigd zijn alsmede met een adviescommissie (15 september), bestaande uit een werkbegeleider, een PIOG, een praktijkopleider en een vertegenwoordiger vanuit het management. Indien de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen dit toelaten zal gekozen worden voor face tot face gesprekken.

Volgens een vastgelegde procedure worden de kandidaten in twee ronden voorgeselecteerd. Na de gesprekken volgt desgewenst een mondelinge toelichting. De selectieprocedure wordt vervolgens besloten door een gesprek met de P-opleider en coördinerend praktijkopleider GZ van CPVO en – afhankelijk daarvan – met een voordracht aan de opleidingsinstelling.

Wilt U meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met de CPVO-coördinerend praktijkopleider gezondheidszorgpsychologie, mevrouw drs. Marjan van Leusden (e-mail:mvanleusden@vvgi.nl).

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.