Hoofdopleider opleiding Orthopedagoog Generalist

In januari 2019 start de postmaster opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuidoost Nederland (OG ZON). De opleiding Orthopedagoog Generalist nieuwe stijl is in samenwerking tussen RINO Zuid en het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RSCW) ontwikkeld en wordt door beide onderwijsinstellingen uitgevoerd. Een gelijke opleiding op twee locaties: Eindhoven en Nijmegen.

De nieuwe duale opleiding is een doorontwikkeling van de succesvolle OG-opleiding die al 10 jaar door RINO Zuid wordt aangeboden. Vooralsnog wordt de nieuwe opleiding uitgevoerd op basis van de erkenning van RINO Zuid door de NVO.

We leiden met ons onderwijs beroepsbeoefenaren op die voor het werkveld breed inzetbaar zijn, specifieke meerwaarde hebben, adequaat en toekomstbestendig toegerust zijn en wetenschap kunnen vertalen naar de praktijk.

Het vakgebied van de orthopedagoog generalist en het jeugd/onderwijsveld is dynamisch met voortdurende ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Dit betekent ook dat de opleiding hiermee constant in beweging is. In het ontwerp van de opleiding hebben we daarmee rekening gehouden en is er ruimte en zijn er mogelijkheden om met deze ontwikkelingen mee te kunnen bewegen. Hierdoor is de opleiding altijd actueel en sluit aan bij de praktijk.

Hoofdlijnen van de opleiding zijn:

 • Een consequent en doorlopend didactisch concept dat begint met uitgebreide startdagen.
 • Alle modules zijn blended (E-learning en les).
 • Een rode draad van project gestuurd onderwijs door de opleiding waarin de professionele attitude centraal staat.
 • Oriëntatie op de buitenwereld, verbinding met andere actoren in het veld en een wetenschappelijke benadering.
 • Ontwikkelteams in wisselende samenstelling van docenten, vertegenwoordigers uit de praktijk, ervaringsdeskundigen of oud-deelnemers. Hoofddocenten en docenten worden benoemd op basis van inhoudelijke en didactische kwaliteiten.

Voor de opleiding Orthopedagoog Generalist Zuidoost Nederland zoeken wij een

Hoofdopleider

gemiddeld 6 uur per week

De hoofdopleider is verantwoordelijk voor:

 • de kwaliteit van de opleiding conform de kaders zoals die zijn vastgelegd door de beroepsvereniging
 • de opstelling en herziening van het opleidingsprogramma
 • de aanwijzing en begeleiding van docenten en hoofddocenten en het toezicht op hun functioneren
 • de toetsing van praktijkplaatsen en werkbegeleiding
 • de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaten voor de opleiding
 • het bewaken, bevorderen en faciliteren van de studievoortgang van de cursisten

Daarnaast is de hoofdopleider:

 • regelmatig in Eindhoven en Nijmegen beschikbaar en aanspreekbaar voor individuele opleidingsproblemen wanneer deze niet in overleg met betrokken docenten, werkbegeleider, supervisor of coördinator opgelost kunnen worden
 • voorzitter van de curriculumcommissie
 • voorzitter van de startbijeenkomst en de zitting waarin diploma’s worden uitgereikt

De hoofdopleider:

 • onderhoudt contact met de medewerkers van RINO Zuid en Radboud CSW (directeuren, managers, coördinatoren en secretariaat) over het beheer en de organisatie van de opleiding
 • wordt ondersteund door een plaatsvervangend hoofdopleider
 • vertegenwoordigt de opleiding in landelijke organen
 • functioneert als boegbeeld en geeft inhoudelijke informatie tijdens voorlichtingsbijeenkomsten over de opleiding
 • verricht de taken vanuit een heldere visie op het beroep en op de ontwikkelingen in het beroepsveld.
 • levert op grond van wetenschappelijke inzichten en kennis van een continu veranderend beroepsveld een actieve en inhoudelijke bijdrage aan beleid van de opleiding.
 • is zeer goed op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten in het vakgebied en heeft hierin een verkennende, stimulerende en initiërende rol.
 • vertaalt de eigen visie op het beroepsveld en de opleiding in schriftelijk onderbouwde beleids- en onderwijskundige verbetervoorstellen.
 • geeft (inhoudelijk) leiding aan het docententeam.
 • ziet toe op kwalitatief verantwoorde procedures en uitvoering van taken en beoordeelt resultaten van deelnemers, docenten en werkbegeleiders.

Functie-eisen van de hoofdopleider:

 • heeft zich in opleiding en werkervaring laten zien als een bevlogen Orthopedagoog
 • Is hoogleraar op het gebied van orthopedagogiek, jeugdzorg en/of onderwijs in de regio Zuidoost Nederland of is op afzienbare termijn benoembaar als hoogleraar. 
 • Is van onbesproken gedrag

Sollicitatieprocedure

Een delegatie van het bestuur van RINO Zuid doet de selectie voor de functie van hoofdopleider en adviseert het bestuur over te gaan tot benoeming. Gezien de samenwerking wordt hierin op een gepast moment afstemming gezocht met het RCSW. Op verzoek is het opleidingsplan verkrijgbaar.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Marrik van Rozendaal, directeur/bestuurder van RINO Zuid. marrikvanrozendaal@rinozuid.nl. 06 29731252. Sollicitatiebrieven kunnen tot 1 november 2018 worden gestuurd aan vacature@rinzozuid.nl.

 

Functiebeschrijving Hoofdopleider

Doel
De hoofdopleider is, gedelegeerd vanuit het bestuur, inhoudelijk verantwoordelijk voor het cursorisch- en het praktijkgedeelte van een  opleiding en voor een toegelaten persoon en als zodanig belast met het toezicht op de opleiding.

 

Context
Legt verantwoording af aan het bestuur. Geeft richtlijnen aan docenten. Geeft op de inhoud van de opleidingen aanwijzingen aan de opleidingsmanagers. Een hoofdopleider onderhoudt externe relaties in het werkveld.

 

Kerntaken

 

Houdt gestructureerd overleg

Is verantwoordelijk voor een gestructureerd overleg met docenten, praktijkopleiders, supervisors en deelnemers aan de opleiding. Zit curriculum-, opleidings-, en examencommissies voor. Rapporteert hierover periodiek aan het bestuur.

Erkent opleidingsplaatsen

Is verantwoordelijk voor de selectie en visitatie van praktijkinstellingen. Bezoekt daartoe instellingen die erkend willen worden als praktijkinstelling, al dan niet leidend tot erkenning en visiteert periodiek praktijkopleidings-instellingen of coördineert dit. Doet in voorkomende gevallen voorstellen aan het bestuur om erkenning in te trekken. Rapporteert periodiek aan het bestuur.

Houdt toezicht

Ziet er op toe dat de opleiding inhoudelijk voldoet aan de normen zoals die daaraan gesteld zijn, o.a. door de wet BIG, de kamers en de colleges van specialismen. Houdt toezicht op de resultaten van deelnemers, docenten en praktijkopleiders. Rapporteert de bevindingen periodiek aan het bestuur.

Geeft aanwijzingen

Geeft, binnen de kaders, zo nodig inhoudelijke aanwijzingen aan de opleidingsmanager met betrekking tot de uitvoering en organisatie van de opleiding. Geeft inhoudelijke kaders en –leiding aan docenten en praktijkopleiders.

Bewaakt de kwaliteit

Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding, afgestemd op wetenschappelijke inzichten, innovatie en ontwikkelingen in het veld. Dit binnen de wettelijke kaders en mogelijkheden. Heeft oog voor de beroepsethische aspecten in relatie tot de opleiding. Bewaakt de integratie van vakinhoudelijke, wetenschappelijke kennis en (didactische) vaardigheden. Rapporteert de bevindingen periodiek aan het bestuur.

Onderbouwt opleiding

Zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van (onderdelen van) de opleiding, gebruikmakend van bestaand wetenschappelijk onderzoek of door onderzoek naar specifieke thema’s te initiëren.

Onderhoudt externe contacten

Initieert en onderhoudt relaties met opleidingsinstellingen, beroepsverenigingen, college-instellingen en andere hoofdopleiders. Vertegenwoordigt de opleiding in landelijke organen en relevante netwerken.

Onderhoudt interne contacten

Initieert en onderhoudt contacten met collega hoofdopleiders en levert een actieve bijdrage aan het opleidingsbeleid van RINO Zuid.

 

Competenties

 

Klantgerichtheid

3

Eigenaarschap

4

Flexibiliteit

4

Visie

4

Conceptueel vermogen

4

Omgevingsgerichtheid

4

Overtuigingskracht

4

Ondernemerschap

3

Sturen op resultaat

3

Verbindend leiderschap

4

Didactisch inzicht

4

Naar overzicht