Mix van leren en werken
De opleiding POH-ggz bestaat uit een mix van leren en werken. De competenties, zoals die door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn geformuleerd in het competentieprofiel en je specifieke professionele en persoonlijke ontwikkelpunten, vormen het uitgangspunt in de opleiding. Na beoordeling van je CV en toelating tot de opleiding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met 2 leden van de opleidingscommissie en een groepje andere deelnemers. Hierin bespreken we ieders ingevulde 0-meting van het competentieprofiel en eventuele bijzonderheden.

De opleiding bestaat uit 120 uur, omvat minimaal 12 en maximaal 30 uur online onderwijs en is verdeeld over vier modules:

Modules.png

De opleiding duurt, inclusief de reguliere schoolvakanties van Zuid-Nederland, ongeveer 10 à 11 maanden. De lessen vinden in principe elke twee weken plaats. Tussen de lesdagen door werk je aan je opdrachten. We gaan qua studiebelasting uit van 6 uur per twee weken. Deze uren zijn nodig voor de voorbereiding van de lessen en het maken van voorbereidingsopdrachten. Tevens zijn deze uren nodig voor de 7 toetsen die meetellen in je beoordeling. Het rooster vind je na je toelating op de digitale leeromgeving Leerrijk.

Begeleidingsstructuur en eisen aan werk- of stageplaats
De kracht van de opleiding zit in de wisselwerking tussen:

  • (online) leren van docenten en van elkaar (peer-feedback),
  • in de praktijk werken met en leren van collega’s,
  • een solide begeleidingsstructuur​.

Naast het onderwijs bij RINO Zuid werk je dan ook gedurende 40 tot 45 weken minimaal 8 uur per week in een huisartsenpraktijk. RINO Zuid biedt een begeleidingsstructuur, waardoor we je voortgang nauwkeurig kunnen volgen. Behalve de huisarts, die je praktijkbegeleider is en je ontwikkeling in de praktijk volgt, veronderstellen wij ook dat er in de dagelijkse praktijk een ervaren POH-ggz beschikbaar is als coach met minimaal 3 jaar ervaring als POH-ggz.

Toetsing en diploma
De toetsing vindt plaats door middel van:

1) je bijdrage tijdens de lessen en je wijze van voorbereiding op de lessen,

2) beoordeling 3x competentiescan en reflectie,

3) het maken van 7 toetsen.

Ad 1) We vragen van je dat je de lessen voorbereidt en een actieve bijdrage levert tijdens de lessen

Ad 2) Gedurende drie momenten volgen we de ontwikkeling van je professionele competenties en persoonlijke ontwikkelpunten. Dit doen we binnen onze digitale leeromgeving Leerrijk. Bij de start van de opleiding vul je een ’0-meting’ in. Vervolgens doe je dat nog drie maal gedurende de opleiding. Je begeleidende huisarts en senior POH-ggz doen dat ook. Zo krijgen we een beeld van hoe je je ontwikkelt op de diverse competenties. Elke keer als je de competentiescan invult schrijf je een reflectie over je ontwikkeling gekoppeld aan de competentiegebieden. De hoofddocent geeft een beoordeling over deze reflecties.

Ad 3) Gedurende de opleiding maak je 7 toetsen. Deze moet je allemaal minimaal voldoende scoren en je kan maximaal 1x per opdracht een herkansing krijgen.

Vrijstellingen
Er is alleen een vrijstelling mogelijk voor module 3: ‘Kinderen en jongeren in de POH-ggz praktijk’. Denk je op grond van aantoonbare vooropleiding en werkervaring in aanmerking te komen voor deze vrijstelling? Neem dan voorafgaand aan de opleiding contact met ons op via poh-ggz@rinozuid.nl. De opleidingscommissie beoordeelt op grond van je CV of je in aanmerking komt voor deze vrijstelling. Na de start van de opleiding kunnen er geen vrijstellingen meer aangevraagd worden.

Omdat er nog geen uitgekristalliseerde landelijke normen bestaan voor de POH-ggz opleiding, ligt de verantwoordelijkheid voor het bepalen van vrijstellingen bij de opleidingscommissie van de opleiding POH-ggz bij RINO Zuid. Voor SPV-ers en psychologen bieden we een verkorte opleiding POH-ggz aan. Meer informatie over de verkorte opleiding is hier terug te lezen.

Lesdagen en locaties
De lesdagen op onze locaties in Eindhoven en Maastricht vinden plaats op woensdag of donderdag (afhankelijk van de opleidingsgroep). Het maken van de online voorbereidingen kun je uiteraard zelf bepalen aan de hand van de tijdskaders van de betreffende docent.

Evaluatie
RINO Zuid hecht sterk aan het volgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat we bieden. Waar ben je enthousiast over en wat kan beter? Uiteraard vindt de meeste feedback tijdens de lessen plaats. Daarnaast ontvang je aan het einde van elke module een digitaal evaluatieformulier. Tevens vinden er gedurende de opleiding 2 evaluatielunches plaats waarbij ook de opleidingsmanager aanwezig is.