Hieronder zie je een overzicht van de veelgestelde vragen over het traject toetsing en scholing herregistratie Psychotherapeut. Onderstaande vragenlijst heeft inhoudelijk betrekking op de scholingseis voor herregistratie. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar: nascholing@rinozuid.nl.

Onderstaande vragenlijst heeft inhoudelijk betrekking op de scholingseis voor herregistratie. Voor algemene vragen over de herregistratie verwijzen wij je naar de veelgestelde vragen op de website van het BIG-register.

Vragen algemeen

+
Ik weet niet zeker of ik aan de urennorm voor herregistratie voldoe. Moet ik nu de toets maken?

Op de website van het BIG Register vind je het beoordelingskader waarin staat vermeld welke uren meetellen. Werkervaring mag je alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals beschreven in het beoordelingskader psychotherapeut. Mocht je na het zien van de eisen op dit punt nog aanvullende vragen hebben dan kun je daarvoor contact opnemen met het BIG-register.

Vragen vaardighedentoets

+
Wat houdt de vaardighedentoets precies in?

Je vindt de vaardigheden-toetsonderdelen hier.

+
Voor de vaardigheden-toetsonderdelen worden praktijkwerkzaamheden gevraagd. Is er een lijst van praktijkinstellingen waar ik deze werkzaamheden kan doen?

Nee, je moet zelf regelen dat je beschikt over voldoende recente ervaring (niet ouder dan een jaar) om de casussen voor jouw portfolio (de vaardigheden-toetsonderdelen) te kunnen maken.

+
Wat zijn de eisen voor de casussen van vaardigheden-toetsonderdelen die gemaakt moeten worden?

In de bijlage van de studiehandleiding staan alle vaardighedentoetsen. Je kunt daar precies zien wat er wordt gevraagd en wat je moet inleveren. In de studiehandleiding staat bij hoofdstuk twee 'De toetsing' precies wat de eisen zijn die hieraan gesteld worden.

+
Ik kan geen erkende praktijkinstelling vinden om mijn praktijkwerkzaamheden voor de vaardigheden-toetsonderdelen te doen. Wat nu?

Een erkende praktijkinstelling is ook niet nodig. De werkzaamheden die voor de vaardigheden-toetsonderdelen mee mogen tellen, moeten voldoen aan drie eisen. Deze eisen zijn gelijk aan de criteria van de werkervaringeis. De drie eisen zijn:

  • De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van de individuele gezondheidszorg. Dit zijn werkzaamheden die rechtstreeks zijn gericht op een persoon met het doel de gezondheid van de persoon te bevorderen of te bewaken.
  • De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor je herregistratie aanvraagt. Als je werkt in een ander beroep of andere functie dan gezondheidszorgpsycholoog kunnen werkzaamheden meetellen als zij binnen het deskundigheidsgebied vallen.
  • Als je werkt in een ander beroep of andere functie dan gezondheidszorgpsycholoog, moeten de werkzaamheden minimaal op WO-niveau worden uitgevoerd.

Je dient zelf te beoordelen op basis van deze eisen of jouw gekozen praktijkwerkzaamheden aan deze eisen voldoen. Je kunt de praktijkwerkzaamheden bijvoorbeeld uitvoeren:

  • In overleg bij een bevriende praktijk
  • Bij een persoon in jouw omgeving met klachten op de vastgestelde aandachtsgebieden (zie daarvoor de vaardighedentoets)

De vaardighedentoetsen hebben als doel de deelnemer aan het traject de gelegenheid te geven om aan te tonen dat voldaan wordt aan het competentieprofiel van de Psychotherapeut (zie bijlage studiegids).

+
Ik heb twee cliënten gevonden die aan de eisen voldoen voor mijn vaardighedentoets Diagnostiek. Kan ik deze cliënten ook voor mijn vaardighedentoets behandeling gebruiken?

Het is geen probleem om voor beide toetsen dezelfde cliënten te gebruiken, mits de casus maar aan de eisen van beide toetsen voldoen.

+
De vaardighedentoets moet worden ingeleverd op de datum van de kennistoets (volgens de studiehandleiding). Kan ik mijn vaardighedentoets ook later inleveren?

Ja, je kunt de vaardigheden toetsonderdelen inleveren (uploaden) wanneer je wilt. Houd er rekening mee dat de gemaakte toetsonderdelen 2 jaar geldig zijn vanaf datum inleveren. Binnen deze termijn moeten alle onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd om een Periodiek Registratiecetificaat te kunnen ontvangen.

+
Ik heb al één casus geschreven. Kan ik deze laten nakijken?

Nee. De vaardighedentoets wordt pas in behandeling genomen als alle onderdelen (d.w.z. casus 1, casus 2 en het cv) zijn geplaatst in Leerrijk.

+
Als ik op één van de toetsonderdelen (bijvoorbeeld een casus) een onvoldoende heb, vervallen dan de onderdelen die ik wél voldoende heb gemaakt in het traject?

Nee. Jouw voldoende resultaten worden bewaard binnen de termijn van twee jaar. Als je binnen deze twee jaar aan alle onderdelen van de toets voldoet, dan ontvang je het PRC.

+
Het materiaal voor de vaardighedentoets mag niet langer dan één jaar oud zijn. In het geval van behandeling moet deze uit minstens twaalf sessies bestaan. Moet ik de verjaringstermijn dan rekenen vanaf het begin of vanaf het einde van de behandeling?

Je kunt de termijn rekenen vanaf de laatste behandelsessie.

+
Ik ben klinisch psycholoog. Moet ik me nu herregistreren als psychotherapeut?

Overweeg of herregistratie voor het beroep psychotherapeut in het BIG-register nodig is. Het specialisme klinisch psycholoog wordt aangetekend bij het beroep gezondheidszorgpsycholoog. Het beroep psychotherapeut kent geen erkend specialisme. Dit betekent dat wanneer je je registratie als psychotherapeut wilt behouden, je een aanvraag herregistratie als Psychotherapeut moet doen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het BIG-register.

Vragen kennistoets

+
Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op de kennistoets?

De literatuurlijst volgt nog. Op de website kun je daarnaast een inhoudelijke omschrijving vinden van de inhoud van de scholingsmodule die voorbereidt op betreffende kennistoets.

+
Wanneer kunnen de kennistoetsen gemaakt worden?

RINO Zuid onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor online toetsing. Zodra dit mogelijk is, kun je aangeven wanneer je je voldoende voorbereid hebt en kan vervolgens op korte termijn een moment gekozen worden.
Voor de toetsing op locatie worden enkele momenten per jaar gepland.