Sinds 2015 vindt de decentralisatie van zorg, werk en jeugdhulpverlening plaats in het sociaal domein. Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. Deze transitie van de AWBZ naar WMO betekent dat begeleid wonen, de wijkverpleging, revalidatie en persoonlijke verzorging is overgeheveld naar de gemeenten. In dezelfde periode is de participatiewet aangenomen, met als doel meer mensen aan de slag te krijgen, ook mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast hebben gemeenten een jeugdhulpplicht.

De transitie en de transformatie dient ertoe kosten te beperken, andere oplossingen te zoeken en sneller passende ondersteuning te bieden die aansluit bij de persoonlijke thuissituatie. Dit vraagt om een betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. De participatiesamenleving beoogt een samenleving waarin burgers meedoen naar vermogen, oog hebben voor elkaar en de wijk en dat er gepaste zorg en ondersteuning ontstaat.

RINO Zuid heeft Positieve Gezondheid en Herstel Ondersteunende Zorg omarmt als visie in haar onderwijs binnen het sociaal domein. Het geven van de opleiding POH-GGZ, samenwerken met Markieza en actief de samenwerking opzoeken met het veld, zien we als een belangrijke voorwaarde in onze scholing binnen het sociaal domein.

Trainingen die we op dit gebied geven zijn:

Nieuwsgierig naar een van deze trainingen of naar de gezamenlijke leerlijn met Markieza over Herstel Ondersteunende Zorg? Mail gerust naar nascholing@rinozuid.nl.