GEFINANCIERDE PROJECTEN WETENSCHAPSFONDS

Home > Landingspagina's > GEFINANCIERDE PROJECTEN …

Lopende onderzoeken

Onderzoek naar innovatieve behandeling met schematherapie bij mensen met Dissociatieve stoornissen


De Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) wordt binnen het cluster van dissociatieve stoornissen het vaakst gediagnosticeerd en is tevens de meest ernstige en chronische aandoening. In Nederland bestaat geen consensus over de behandeling van dissociatieve stoornissen en er is geen multidisciplinaire richtlijn, mede omdat er wereldwijd nog geen gecontroleerd therapie-effect onderzoek is uitgevoerd naar de zorg aan deze groep stoornissen. Meestal wordt fasetherapie toegepast. Dit is een langdurige behandeling, velen haken voortijdig af en slechts een gering percentage van de patiënten rondt alle fasen van de behandeling goed af. Schematherapie lijkt een goed alternatief hiervoor. Uit de eerste resultaten van een pilot studie blijkt dat patiënten en behandelaars het schema model een passend model vinden om klachten van DIS patiënten in te kaderen.

Dit onderzoek is een vervolg op deze pilot studie.

Aanvrager: Dr. N. Bachrach GGZ Oost-Brabant

Partner: GGZ-Oost-Brabant

Eindresultaat: Promotieonderzoek en bijdrage aan het onderwijsprogramma van RINO Zuid


Persona's voor inzicht


Een persona is een fictief persoon is die zich blijft ontwikkelen in de tijd. Een persona is gebaseerd op feitelijke informatie en kennis en is opgebouwd uit belangrijke kenmerken van een bepaalde doelgroep. Persona’s helpen om meer te denken vanuit de leefwereld van de doelgroep zelf. Dit onderzoek maakt gebruik van persona’s om inzicht te krijgen in de (risico-)indicatoren die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van problematiek waarvoor personen uiteindelijk bij Sterk Huis terechtkomen, oftewel inzicht in de etiologie van cliënten.

Aanvrager: Sterk Huis

Partners: Sterk Huis, GIlead


Chronische bitterheid


Sommige mensen ontwikkelen chronische gevoelens van bitterheid en woede na een negatieve gebeurtenis in hun leven. Er is maar weinig bekend over het voortbestaan van deze chronisch bitterheid. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de psychopathologische processen die het voortbestaan van bitterheid beïnvloeden. Ook worden verschillende interventies onderzocht.

Aanvrager: prof dr. G.P.J. (Ger) Keijsers

University, Department (or Institute): Radboud University, Experimental Psychopathology and Treatment; University Maastricht, Clinical Psychology Sciences

Partner: Radboud University

Eindresultaat: Publicatie Promotie-onderzoek en bijdrage aan onderwijsprogramma van RINO Zuid


Afgeronde onderzoeken

EMDR bij ouderen


Promotieonderzoek naar de effectiviteit van EMDR bij ouderen met PTSS in kaart brengen, maar ook het EMDR-effect bij ouderen te vergelijken met jongere volwassenen. Tevens onderzoek of EMDR ook een positief effect heeft op het cognitief en persoonlijkheids functioneren bij ouderen-problematiek.

Aanvrager: Mondriaan, Prof. Dr. Bas van Alphen

Partners: PsyQ Mondriaan, Altrecht, Pro Persona, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Maastricht.

Eindresultaat: Promotie-publicatie, masterclass; nut EMDR in ouderenpsychologie beoordeel.


Onderzoek naar de samenhang tussen zelfbepaling en welbevinden


Onderzoek naar het stimuleren van eigen regie en zeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking en een zorg intensieve vraag. De centrale onderzoeksvraag vertrekt vanuit de zelfdeterminatietheorie (ZDT), die stelt dat bevrediging van basisbehoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie gepaard gaat met welbevinden.

Aanvrager: Prof. dr. P. Embregts

Partners: Tranzo Tilburg University (AWVB), Vrije Universiteit, ’s-Heerenloo.

Cofinanciering: Met Zon MW en Jan Jongmansfonds.

Eindresultaat: De opbrengsten uit het onderzoek worden vertaald voor gebruik in het onderwijs, waaronder het postmaster onderwijs bij RINO Zuid en specifiek nascholingsmodules voor de VG-sector.



Kennistoepassing met behulp van experience-based co-designs (EBCD)


Onderzoeken of de inzet van EBCD gepaard gaat met verbetering van de de zorg en ondersteuning op het gebied van zelfbepaling bij mensen met een licht verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag.

Aanvrager: Prof. dr. P. Embregts

Partners: Tranzo Tilburg University (AWVB) , Vrije Universiteit, ’s-Heerenloo.

Cofinanciering: Met Zon MW en Jan Jongmans Fonds.

Eindresultaat: Een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die als trainingsaanbod aangeboden kan worden aan begeleiders en hulpverleners in de VG-sector.



Using imagery to enhancing the effects of CBT in patient with bipolas disorder


Deze onderzoekslijn beoogt beter te begrijpen wat de invloed is van imagery op emotie en gedrag bij patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis. De effectiviteit van een nieuw ontwikkelde imagery interventie bij patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis evalueren in een RCT in samenwerking met Cambridge University.
Aanvrager: Drs. K. v.d. Berg in het kader van promotieonderzoek aan Maastricht University.

Promotor: Prof. dr. G. Keijsers.

Partners: Maastricht University, Catharina ziekenhuis.

Eindresultaat: Een nieuwe imagenary interventie die mogelijk als nascholingsaanbod kan worden aangeboden. Masterclass.



Terugval preventie angst en depressie bij jongeren


Het ontwikkelen van een app die bijdraagt aan terugvalpreventie van angst en depressie bij jeugdigen tussen de 12 en 21 jaar. Zon MW financiert het onderzoek naar terugvalpreventie. RINO Zuid financiert de ontwikkeling van de app als ondersteunende E-health toepassing.

Aanvrager: Y. Stikkelbroek, praktijklopleider GGZ Oost-Brabant.

Partners: GGZ Oost-Brabant en diverse universiteiten.

Cofinanciering: Met Zon MW.

Eindresultaat: Een app die door professionals ingezet kan worden.



Sekse- en gender implementatie in BIG-opleidingen


De onderzoeksgegevens uit een eerder uitgevoerd project naar een gender georiënteerde benadering van psychologische interventies, uitwerken in een onderwijspakket voor 3 psychologische BIG-opleidingen.

Aanvrager: Prof. dr. M. Bekker.

Partners: SPON Nijmegen, RINO Amsterdam, Tilburg University, Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ.

Cofinanciering: Met Zon MW, RINO Amsterdam, SPON.

Eindresultaat: Genderbewustheid wordt versterkt bij opleidingsdeelnemers in de BIG-opleidingen.


De eerste duizend dagen


Het beschikbaar maken en ordenen van wetenschappelijke bevindingen en inzichten over de vroege kindertijd die een betekenis kunnen hebben in het optimaliseren van de vroegkinderlijke ontwikkelingen met als doel het voorkomen van veel aandoeningen. Deze content toegankelijk maken in de vorm van games en apps en deze hulpmiddelen specifiek maken voor werkers in de medische en psychologische zorg en in tweede instantie voor (aankomende) ouders en opvoeders.

Aanvrager: Prof. dr. J. Derksen

Partners: Radboud Universiteit, Games for health Europe, Bohn Stafleu, diverse praktijkinstellingen.

Cofinanciering: Met Game for health.

Eindresultaat: Boek opvoeden 2.0, een game voor professionals in de jeugdzorg en een module preventie psychologische problematiek.