GEFINANCIERDE PROJECTEN WETENSCHAPSFONDS

Home > Landingspagina's > GEFINANCIERDE PROJECTEN …

UIT HET WETENSCHAPSFONDS VAN RINO ZUID GEFINANCIERDE PROJECTEN:

1. DE EERSTE DUIZEND DAGEN

Het beschikbaar maken en ordenen van wetenschappelijke bevindingen en inzichten over de vroege kindertijd die een betekenis kunnen hebben in het optimaliseren van de vroegkinderlijke ontwikkelingen met als doel het voorkomen van veel aandoeningen. Deze content toegankelijk maken in de vorm van games en apps en deze hulpmiddelen specifiek maken voor werkers in de medische en psychologische zorg en in tweede instantie voor (aankomende) ouders en opvoeders.

Aanvrager: Prof. dr. J. Derksen

Partners: Radboud Universiteit, Games for health Europe, Bohn Stafleu, diverse praktijkinstellingen.

Cofinanciering: Met Game for health.

Eindresultaat: Boek opvoeden 2.0, een game voor professionals in de jeugdzorg en een module preventie psychologische problematiek.

2. EMDR BIJ OUDEREN

Promotieonderzoek naar de effectiviteit van EMDR bij ouderen met PTSS in kaart brengen, maar ook het EMDR-effect bij ouderen te vergelijken met jongere volwassenen. Tevens onderzoek of EMDR ook een positief effect heeft op het cognitief en persoonlijkheids functioneren bij ouderen-problematiek.

Aanvrager: Mondriaan, Prof. Dr. Bas van Alphen

Partners: PsyQ Mondriaan, Altrecht, Pro Persona, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Maastricht.

Eindresultaat: Promotie-publicatie, masterclass; nut EMDR in ouderenpsychologie beoordeel.3. ONDERZOEK NAAR DE SAMENHANG TUSSEN ZELFBEPALING EN WELBEVINDEN

Onderzoek naar het stimuleren van eigen regie en zeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking en een zorg intensieve vraag. De centrale onderzoeksvraag vertrekt vanuit de zelfdeterminatietheorie (ZDT), die stelt dat bevrediging van basisbehoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie gepaard gaat met welbevinden.

Aanvrager: Prof. dr. P. Embregts

Partners: Tranzo Tilburg University (AWVB), Vrije Universiteit, ’s-Heerenloo.

Cofinanciering: Met Zon MW en Jan Jongmansfonds.

Eindresultaat: De opbrengsten uit het onderzoek worden vertaald voor gebruik in het onderwijs, waaronder het postmaster onderwijs bij RINO Zuid en specifiek nascholingsmodules voor de VG-sector.

4. KENNISTOEPASSING MET BEHULP VAN EXPERIENCE-BASED CO-DESIGN (EBCD)

Onderzoeken of de inzet van EBCD gepaard gaat met verbetering van de de zorg en ondersteuning op het gebied van zelfbepaling bij mensen met een licht verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag.

Aanvrager: Prof. dr. P. Embregts

Partners: Tranzo Tilburg University (AWVB) , Vrije Universiteit, ’s-Heerenloo.

Cofinanciering: Met Zon MW en Jan Jongmans Fonds.

Eindresultaat: Een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die als trainingsaanbod aangeboden kan worden aan begeleiders en hulpverleners in de VG-sector.

5. USING IMAGERY TO ENHANCING THE EFFECTS OF CBT IN PATIENTS WITH BIPOLAR DISORDER

Deze onderzoekslijn beoogt beter te begrijpen wat de invloed is van imagery op emotie en gedrag bij patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis. De effectiviteit van een nieuw ontwikkelde imagery interventie bij patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis evalueren in een RCT in samenwerking met Cambridge University.

Aanvrager: Drs. K. v.d. Berg in het kader van promotieonderzoek aan Maastricht University.

Promotor: Prof. dr. G. Keijsers.

Partners: Maastricht University, Catharina ziekenhuis.

Eindresultaat: Een nieuwe imagenary interventie die mogelijk als nascholingsaanbod kan worden aangeboden. Masterclass.

6. TERUGVAL PREVENTIE ANGST EN DEPRESSIE BIJ JONGEREN

Het ontwikkelen van een app die bijdraagt aan terugvalpreventie van angst en depressie bij jeugdigen tussen de 12 en 21 jaar. Zon MW financiert het onderzoek naar terugvalpreventie. RINO Zuid financiert de ontwikkeling van de app als ondersteunende E-health toepassing.

Aanvrager: Y. Stikkelbroek, praktijklopleider GGZ Oost-Brabant.

Partners: GGZ Oost-Brabant en diverse universiteiten.

Cofinanciering:Met Zon MW.

Eindresultaat: Een app die door professionals ingezet kan worden.

7. SEKSE-/GENDER IMPLEMENTATIE IN BIG-OPLEIDINGEN

De onderzoeksgegevens uit een eerder uitgevoerd project naar een gender georiënteerde benadering van psychologische interventies, uitwerken in een onderwijspakket voor 3 psychologische BIG-opleidingen.

Aanvrager:Prof. dr. M. Bekker.

Partners: SPON Nijmegen, RINO Amsterdam, Tilburg University, Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ.

Cofinanciering: Met Zon MW, RINO Amsterdam, SPON.

Eindresultaat:Genderbewustheid wordt versterkt bij opleidingsdeelnemers in de BIG-opleidingen.


AFGERONDE PROJECTEN:

1. INVITATIONAL KINDER EN JEUGD

Een onderzoek naar eisen die aan professionals in de jeugdzorg gesteld worden na de transitie van de jeugdzorg. Afgerond met een publicatie in diverse tijdschriften. Uitvoering door prof. P. Embregts, Tranzo. De resultaten worden gepresenteerd aan gemeenten en zorginstellingen en worden onderdeel van de module ontwikkeling in opleidingen van RINO Zuid. Eindrapportage aan bestuur in december 2017.

2. VERKENNING LEERSTOEL K EN J/OG.

Opdracht aan B. Levering. Onderzoek naar versterking van wetenschappelijke karakter opleiding Orthopedagoog Generalist en samenwerking met universiteiten. Eindverslag B. Levering vastgesteld in bestuur RINO Zuid d.d. 26 september 2016.

3. LIDMAATSCHAP SLIMMER LEVEN 2020

Het lidmaatschap van Slimmer leven 2020, als onderdeel van Brainport is een bestuursbesluit om hiermee de verbinding tussen bedrijfsleven, zorg en kennisinstellingen te vergroten op het gebied van technologie en zorg. Totaal is hiermee in 5 jaar € 30.250,-- (€ 6.050,-- per jaar) gemoeid.