Kennisdossiers

Lees bericht

Oraties hoofdopleiders

Via de links op deze pagina kunt u de oraties van onze hoofdopleiders downloaden. Door in het overzicht te klikken op de naam van iedere hoofdopleider, start u de download.    Prof. dr. Petri Embregts...

Lees bericht

Valorisatie van wetenschappelijk onderzoek in...

Kennisvalorisatie is het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een product of een medicijn of door toepassing ervan in een systeem of proces. Artikelen:...

Lees bericht

Vervanging hoofdbehandelaar door regiebehandelaar

Vanaf 2017 is sprake van een regiebehandelaar in plaats van een hoofdbehandelaar. In de vrijgevestigde Basis GGZ mogen alleen de gz-psycholoog, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog...

Lees bericht

Professionele attitude en professionele identiteit

Professionele identiteit beschrijft wie je bent, wat onvervreemdbaar van jou is, waardoor je overeind blijft in lastige situaties en herkenbaar bent voor anderen. Door alle dynamiek en snelle veranderingen wordt weten wat je...

Lees bericht

Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwingen zijn de veranderingen en vernieuwingen in het onderwijs. Onderwijsvernieuwingen kunnen op allerlei terreinen binnen het onderwijs plaatsvinden. Bijvoorbeeld rond de onderwijsvisie, de...

Lees bericht

E-mental health en blended behandelen

E-mental health, ofwel online hulpverlening bij psychische problemen, is steeds meer in opkomst.Het richt zich op het primaire zorgproces van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg via het...

Lees bericht

Vermaatschappelijking Zorg

Verschuiving binnen de zorg waarbij gestreefd wordt om mensen met beperkingen (van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard), chronisch zieken en kwetsbare ouderen met al hun potenties en kwetsbaarheden een eigen...

Lees bericht

Ervaringsdeskundigheid

Het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten is vergaard, aangevuld met kennis uit andere...